ДОКУМЕНТИ

УЧЕБНА 2018-2019 ГОДИНА

ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА 2019 -2022

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА СЛУЧАИ ПРИ НЕПОСЕЩАВАЩИТЕ РЕДОВНО УЧИЛИЩЕ

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ПЛАН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ОТСЪСТВИЯТА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ГОДИШЕН ПЛАН 2018-2019

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2018-2019

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА за учебната 2018-2019 г.

ГРАФИК СФО 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

УЧЕБНА 2017-2018 ГОДИНА

ГРАФИК СФО ЯНУАРСКА СЕСИЯ 2018 Г

.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТИ В СФО

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА .ОБРАЗОВАНИЕТО

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ОУ“Отец Паисий“2017

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 1 И 2 КЛАС 2017-2018 Г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 3 И 4 КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 5 И 6 КЛАС 2017-2018 Г

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 7 КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП СФО

Графици за първия учебен срок на учебната 2017-2018

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВА НА УЧИТЕЛИТЕ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 СРОК НАЧАЛЕН ЕТАП

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 СРОК ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 СРОК ПОЛУИНТЕРНАТНИ ГРУПИ

Контролни и класни работи

ГРАФИК ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА

План на комисията за безопасни условия на труд

План на МО на класните ръководители

План на МО на учителите от прогимназиален етап на образование

План на МО на началните учители

 

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2015

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ТЕЛЕФОНЕН ТЕРОРИЗЪМ

СПОРТЕН КАЛЕНДАР

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА