ДОКУМЕНТИ

ГРАФИК СФО 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК СФО ЯНУАРСКА СЕСИЯ 2018 Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТИ В СФО

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА .ОБРАЗОВАНИЕТО

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ОУ“Отец Паисий“2017

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

ГОДИШЕН ПЛАН

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПЛАН

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 1 И 2 КЛАС 2017-2018 Г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 3 И 4 КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 5 И 6 КЛАС 2017-2018 Г

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 7 КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП СФО

Графици за първия учебен срок на учебната 2017-2018

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВА НА УЧИТЕЛИТЕ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 СРОК НАЧАЛЕН ЕТАП

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 СРОК ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 СРОК ПОЛУИНТЕРНАТНИ ГРУПИ

Контролни и класни работи

ГРАФИК ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА

План на комисията за безопасни условия на труд

План на МО на класните ръководители

План на МО на учителите от прогимназиален етап на образование

План на МО на началните учители

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВИТЕ ТРИ МЕСЕЦА ЗА 2016 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2015

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ТЕЛЕФОНЕН ТЕРОРИЗЪМ

СПОРТЕН КАЛЕНДАР

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА