ДОКУМЕНТИ

Учебна  2021 – 2022  година

Форми на обучение

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

РИСК-РЕГИСТЪР

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ДВОЕН ПОДПИС

Етичен кодекс на училищната общност

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

План за работата на комисия по осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

План за работа на училищната комисия по БДП

План за квалификация на педагогическите кадри

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание,обучение и труд

План за защита на пребиваващите при бедствия, аварии,катастрофи и пожари

Стратегия за развитие

Правилник за дейността

Правилник за вътрешният трудов ред

Училищни учебни планове

Годишен план

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Учебна  2020 – 2021  година

ПЛАН ПРОГРАМА БДП

ПРАВИЛНИК ДОКУМЕНТООБОРОТА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ДВОЕН ПОДПИС

ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СФУК

РИСК – РЕГИСТЪР

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ

ГОДИШЕН ПЛАН

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИКА В ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“

ПЛАН ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2020 – 2024

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

EТИЧЕН КОДЕКС

books

УЧЕБНА 2019 – 2020 УЧЕБНА ГОДИНА

EТИЧЕН КОДЕКС

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

ПРОЦЕДУРА ПО НАЛАГАНЕ САНКЦИИ НА УЧЕНИК

План за сигурност

Училищен учебен план

Информация за организацията на учебния ден

Правилник за дейността на училището

Становище за паралелка с под минималния брой ученици

Учебни програми

Годишен план

Форми на обучение

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

books

УЧЕБНА 2018-2019 ГОДИНА

ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА 2019 -2022

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА СЛУЧАИ ПРИ НЕПОСЕЩАВАЩИТЕ РЕДОВНО УЧИЛИЩЕ

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ПЛАН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ОТСЪСТВИЯТА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ГОДИШЕН ПЛАН 2018-2019

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2018-2019

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА за учебната 2018-2019 г.

ГРАФИК СФО 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

books

УЧЕБНА 2017-2018 ГОДИНА

ГРАФИК СФО ЯНУАРСКА СЕСИЯ 2018 Г

.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТИ В СФО

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА .ОБРАЗОВАНИЕТО

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ОУ“Отец Паисий“2017

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 1 И 2 КЛАС 2017-2018 Г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 3 И 4 КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 5 И 6 КЛАС 2017-2018 Г

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 7 КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП СФО

books

Графици за първия учебен срок на учебната 2017-2018

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВА НА УЧИТЕЛИТЕ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 СРОК НАЧАЛЕН ЕТАП

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 СРОК ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 СРОК ПОЛУИНТЕРНАТНИ ГРУПИ

Контролни и класни работи

ГРАФИК ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА

План на комисията за безопасни условия на труд

План на МО на класните ръководители

План на МО на учителите от прогимназиален етап на образование

План на МО на началните учители

books

 

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2015

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ТЕЛЕФОНЕН ТЕРОРИЗЪМ

СПОРТЕН КАЛЕНДАР

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА