НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

В дните от 30.05.2022 г. до 01.06.2022 г. в ОУ „Отец Паисий“ – гр. Кнежа се проведоха дейности по НП „Иновации в действие“. Наши гости бяха 156 ОУ „Васил Левски“ – гр. София – иновативно училище, ОУ „Христо Ботев“ – с. Брест – неиновативно училище и ОУ „Христо Ботев“ – с. Бреница – неиновативно училище. Представени бяха постери, изработени от ученици на тема: „Български Олимпийски шампиони в летни Олимпийски игри – Токио 2020“. Ученици от V, VI и VII клас представиха презентации на тема: „Видове Олимпийски спортове“. Проведохме „Юнашки игри“ с участието и на нашите гости. Насладихме се на „Мегданско“ хоро. Наградихме победителите в „Юнашките игри“.

sdr

sdr

dav

dav

dav

dav

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

dav

dav

dav

dav

dav

dav

sdr

sdr

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

ВИДОВЕ ОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ – ТОКИО 2022

Видове олимпийски спортове

Всички видове олимпийски спортове

Иновации в действие – брошура 2022 г.

 

 

BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Бенефициент – Министерство на образованието и науката
ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)

НАЧАЛО: 12.02.2021 г. КРАЙ: 31.12.2023 г.

Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта, ОУ „Отец Паисий“ участва в:

Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;

Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;

По Дейност 1 вече получихме от МОН заявените 17 лаптопа за ученици и 7 за учители и 1 универсален шкаф за зареждане.

През месец септември предстоят обучения на ученици и родители, за придобиване на умения за обучение в електронна среда.

 

ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЕНИЕ ПО ПРОЕКТ НА ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ

препис извлечение за иновативно училище 

PDF

УЧИЛИЩЕТО РАБОТИ ПО ПРОЕКТИ

„УЧИЛИЩЕН ПЛОД“, 

„УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

„СЪЗДАВАНЕ НА ЕКОКЪТ“

„ТВОЯТ ЧАС“

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЯХ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ

НА СТРАНИЦИТЕ НА ПРОЕКТИТЕ.

391139-obiavi-kniga21

ПРЕЗ ТАЗИ УЧЕБНА ГОДИНА ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“

СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ „ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

С ОБОРУДВАНЕ НА ДВА КОМПЮТЪРНИ КАБИНЕТА,

ИНТЕРАКТИВНИ ДЪСКИ И ЛАПТОПИ.

computer

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 г. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

„ОТЕЦ ПАИСИЙ“ РАБОТИ И ПО ПРОЕКТ

„УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

дете хапва мляко