Административни услуги

ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) / до държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ДИППК)

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища.
Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием.
Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием.

Издаване на диплома за средно образование.

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
ЗАЯВЛЕНИЕ за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите.

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на дубликат.

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация.

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация.
ЗАЯВЛЕНИЕ за установяване и признаване на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене.

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година).
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование.

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година).
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация.

Провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (категория Твк/Твк-З).
ЗАЯВЛЕНИЕ за записване в курс за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (категория Твк/Твк-З).

Провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за водач на МПС (категория В/Ткт).
ЗАЯВЛЕНИЕ за записване в курс за придобиване на правоспособност категория В/Ткт.

Издаване на удостоверение за осигурителен доход по образец (УП-2).

Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход /УП-2/.

Издаване на удостоверение за трудов стаж на осигуряваните лица по образец (УП-3).

Заявление за издаване на удостоверение за трудов стаж на осигуряваните лица/УП-3/.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *