Всички публикации от pgssvapcarov

Прием за учебната 2023/2024 година

Държавен план-прием в VІІІ клас на ПГССТ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Левски за учебната 2023/2024 година, утвърден със Заповед № РД-08-306/18.04.2023 г. на началника на РУО – Плевен

ГРАФИК (от МОН) на дейностите по приемането на ученици в 8-ми клас по държавен план-прием за учебната 2023/2024 година

ДОПЪЛНЕНИЕ (от МОН) към горния график, отнасящо се за четвърти етап на класиране.

ГРАФИК (обобщение от ПГССТ) на дейностите по приемането на ученици в 8-ми клас за учебната 2023/2024 година

 

Проект УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2 (2022-2023)

Министерството на образованието и науката продължава изпълнението на проект BG05M20P001-2.015 „Ученически практики – 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд и през учебната 2022/2023 г.
Основната цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение към пазара на труда.
Целева група на проекта са ученици, обучавани в държавните и общинските професионални гимназии и училища с паралелки, които осигуряват професионално обучение за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

 

Ученици от ХІ и ХІІ клас в ПГССТ „Н.Й.Вапцаров“ – Левски, обучаващи се по професията „Техник на селскостопанска техника“ участват по проект BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“ в реална работна среда, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Те придобиват практически умения в земеделско предприятие, начините за експлоатация и обслужване на
земеделската техника, като тези умения ще бъдат усъвършенствани чрез работа с машините.

 

Учениците от 12 клас, от ПГССТ „Н.Й.Вапцаров“, гр.Левски от специалност „Оператор информационно осигуряване“ участват в проект „Ученически практики – 2“. Те прилагат на практика получените знания и умения в реална работна среда, със съдействието на наставници от ЗПК „Напредък“-с. Изгрев и „МИМ- АГРО“ ЕООД-гр. Левски.

Бюджет – начален план от 01.01.2022 до 31.12.2022 година

Бюджет – начален план по пълна единна бюджетна класификация за периода от 01.01.2022г. до 31.12.2022г.

Финансов отчет към 31.03.2022 година

Финансов отчет към 30.06.2022 година

Финансов отчет към 30.09.2022 година

Финансов отчет към 31.12.2022 година

ЗДИППК СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2021-2022

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА – СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ

СРОКЪТ за подаване на заявления, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ / ЗДИППК през сесия „август-септември“ е от 27 юни 2022 година до 08 юли 2022 година.

Прием за учебната 2022/2023 година

КОДОВЕ на професии за въвеждане при кандидатстване от сайта infopriem.mon.bg за 2022/2023 учебна година

ИНФОРМАЦИЯ относно свобдни места за ученици за 2022/2023 учебна година

ГРАФИК на дейностите по приемането на ученици в 8-ми клас по държавен план-прием за учебната 2022/2023 година

ЗАПОВЕД за определяне на училищна комисия за приемане на документи и записване на приетите ученици след основно образование в 8-ми клас по ДПП за учебната 2022/2023 година

ЗДИППК СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2021-2022

ГРАФИК за провеждане на Задължителни Държавни Изпити за Придобиване на Професионална Квалификация (ЗДИППК) за 2021/2022 учебна година – сесия май-юни.

Кога и къде зрелостниците могат да се запознаят със своята оценена изпитна работа от ЗДИППК – част по теория на професията.