Всички публикации от pgssvapcarov

ДЗИ (ЗДИППК) сесия август-септември 2024 година

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!
График на дейностите за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и на задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ЗДИППК) през сесия август-септември на учебната 2023 – 2024 година.

от 01.01.2023 до 31.12.2023 година

Бюджет – начален план по пълна единна бюджетна класификация за периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г.

Финансов отчет към 31.03.2023 година

Финансов отчет към 30.06.2023 година

Финансов отчет към 30.09.2023 година

Финансов отчет към 31.12.2023 година

Прием за учебната 2023/2024 година

Държавен план-прием в VІІІ клас на ПГССТ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Левски за учебната 2023/2024 година, утвърден със Заповед № РД-08-306/18.04.2023 г. на началника на РУО – Плевен

ГРАФИК (от МОН) на дейностите по приемането на ученици в 8-ми клас по държавен план-прием за учебната 2023/2024 година

ДОПЪЛНЕНИЕ (от МОН) към горния график, отнасящо се за четвърти етап на класиране.

ГРАФИК (обобщение от ПГССТ) на дейностите по приемането на ученици в 8-ми клас за учебната 2023/2024 година

 

Проект УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2 (2022-2023)

Министерството на образованието и науката продължава изпълнението на проект BG05M20P001-2.015 „Ученически практики – 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд и през учебната 2022/2023 г.
Основната цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение към пазара на труда.
Целева група на проекта са ученици, обучавани в държавните и общинските професионални гимназии и училища с паралелки, които осигуряват професионално обучение за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

 

Ученици от ХІ и ХІІ клас в ПГССТ „Н.Й.Вапцаров“ – Левски, обучаващи се по професията „Техник на селскостопанска техника“ участват по проект BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“ в реална работна среда, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Те придобиват практически умения в земеделско предприятие, начините за експлоатация и обслужване на
земеделската техника, като тези умения ще бъдат усъвършенствани чрез работа с машините.

 

Учениците от 12 клас, от ПГССТ „Н.Й.Вапцаров“, гр.Левски от специалност „Оператор информационно осигуряване“ участват в проект „Ученически практики – 2“. Те прилагат на практика получените знания и умения в реална работна среда, със съдействието на наставници от ЗПК „Напредък“-с. Изгрев и „МИМ- АГРО“ ЕООД-гр. Левски.