Архив на категория: УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

Проект УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2 (2022-2023)

Министерството на образованието и науката продължава изпълнението на проект BG05M20P001-2.015 „Ученически практики – 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд и през учебната 2022/2023 г.
Основната цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение към пазара на труда.
Целева група на проекта са ученици, обучавани в държавните и общинските професионални гимназии и училища с паралелки, които осигуряват професионално обучение за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

 

Ученици от ХІ и ХІІ клас в ПГССТ „Н.Й.Вапцаров“ – Левски, обучаващи се по професията „Техник на селскостопанска техника“ участват по проект BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“ в реална работна среда, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Те придобиват практически умения в земеделско предприятие, начините за експлоатация и обслужване на
земеделската техника, като тези умения ще бъдат усъвършенствани чрез работа с машините.

 

Учениците от 12 клас, от ПГССТ „Н.Й.Вапцаров“, гр.Левски от специалност „Оператор информационно осигуряване“ участват в проект „Ученически практики – 2“. Те прилагат на практика получените знания и умения в реална работна среда, със съдействието на наставници от ЗПК „Напредък“-с. Изгрев и „МИМ- АГРО“ ЕООД-гр. Левски.