Архив документи

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Стратегия за развитие на ОбУ „Васил Левски“ 2020-2024 година

План за действие и финансиране на дейностите от Стратегия за развитие на училището 2022-2023 година

Училищни учебни планове за учебната 2022-2023 година

Правилник за дейността на училището за учебната 2022-2023 година

Форми на обучение
Годишен план на ОбУ Васил Левски за учебната 2022-2023 година

Мерки за повишаване на качеството учебна 2022-2023 година

Програма за превенция на ранното напускане на учениците за учебната 2022-2023 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебна 2022-2023 година

Eтичен кодекс

Организация на учебния ден за учебната 2022-2023 година

Програмна система за обучение в подготвителна група

Програми, системи, механизми

План-програма за действие БДП 2022

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2022-2023 година

Програма за усвояване на книжовния български език за учебната 2022-2023 година

Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за учебната 2022-2023 година

Училищен механизъм за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на учениците за учебна 2022-2023 година

Алгоритъм за прилагане на механизма за осигуряване на подкрепа за личностно развитие учебна 2022-2023 година

Процедура по налагане на санкции и мерки

Система от качествени показатели

Система за поощрения и награди

Планове

Годишен план на ОбУ „Васил Левски“ за учебната 2022-2023 година

План за квалификационната дейност на ОбУ „Васил Левски“ с. Михалич за учебната 2022-2023 година

План за дейността на педагогическия съвет за учебната 2022-2023 година

План за включване на семейството като партньор за учебната 2022-2023 година

Политики

Политика за изграждане на позитивен организационен климат учебна 2022-2023 година

Политика за подкрепа на личностното развитие учебна 2022-2023 година

Политика за развитие на училищна общност учебна 2022-2023 година

Политика за утвърждаване на позитивна дисциплина учебна 2022-2023 година

Училищна политика и План за осъществяване на взаимодействие на училището с родителите за учебната 2022-2023 година

ГРАФИЦИ И СЕДМИЧНИ ПРОГРАМИ

Седмична програма за 2 срок на учебната 2022-2023 година

Седмична програма за 1 срок на учебната 2022-2023 година

График класни и контролни работи за втори срок на учебната 2022-2023 година

График за класни и контролни работи за първи срок на учебната 2022-2023 година

График консултации за ученици, включени в ЦОУД за учебната 2022-2023 година

График консултации с ученици за учебната 2022-2023 година

График втори час на класа за учебната 2022-2023 година

График дежурство учители за учебната 2022-2023 година

График спортни дейности за учебната 2022-2023 година

Вътрешни правила

Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали

Правила за работа с електронния дневник учебна 2022-2023 година

Правила за ползване и съхранение на учебници учебна 2022-2023 година

Вътрешни правила за използване на служебните пощи и акаунти учебна 2022-2023 година

Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа и Интернет учебна 2022-2023 година

Вътрешни правила за защита на личните данни учебна 2022-2023 година

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

 Стратегия за развитие на ОбУ „Васил Левски“ 2020-2024 година

План за действие и финансиране на дейностите от Стратегия за развитие на училището 2021-2022 година

Доклад за изпълнение на План към Стратегията за развитие на училището за учебната 2021-2022 година

Доклад за изпълнение на План към Стратегия за развитие на училището за учебната 2020-2021

Училищни учебни планове 2021-2022 година

Правилник за дейността на училището

Правилник за пропусквателния режим

Форми на обучение
Годишен план за дейността на училището

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програмна система за обучение на подготвителна група

АНАЛИЗ на образователно-възпитателния процес през първия срок на учебната 2021/2022 година презентация

План за квалификационната дейност на ОбУ Васил Левски с. Михалич за учебната 2021/2022 година

ГРАФИЦИ

Седмична програма 2021-2022 година втори срок

Седмична програма 2021-2022 година първи срок

График класни и контролни работи за ІI срок на учебната 2021-2022 година

График януарска сесия СФО учебна 2021-2022 година

График класни и контролни работи за І срок на учебната 2021-2022 година

График спортни дейности за учебната 2021/2022 година

График за втори час на класа учебна 2021/2022 година

График за провеждане на часове с изгонени от час ученици

График за провеждане на входни нива за учебната 2021/2022 година

График дежурство учители за учебната 2021/2022 година

График за провеждане на консултации с ученици за учебната 2021-2022 година

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Вътрешни правила за използване на служебни пощи и акаунти

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в училището и интернет

Вътрешни правила за защита на личните данни

ПРОГРАМИ, СИСТЕМИ, МЕХАНИЗМИ

План-програма за действие 2021 БДП

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Механизъм за обща подкрепа 2021-2022 година

Алгоритъм за обща подкрепа учебна 2021-2022 година

Система от качествени показатели

Система за поощрения и награди

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

План-програма за действие 2021 БДП

Седмично разписание за ІІ срок на учебната 2020-2021 година

Седмично разписание за І срок на учебната 2020-2021 година

ГРАФИЦИ

График за провеждане на изпити с ученици от самостоятелна форма на обучение – януарска сесия на учебната 2020-2021 година

График обща подкрeпа

График класни и контролни работи за І срок на учебната 2020-2021 година

График теми по БДП за учебната 2020-2021 година

График втори час на класа за учебната 2020-2021 година

График консултации за учебната 2020-2021 година

Етичен кодекс на училищната общност

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2020-2021 година

Програмна система за обучение в подготвителна група

Мерки за повишаване на качеството учебна 2020-2021 година

Училищен механизъм за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на учениците за учебната 2020-2021 година

Програма и план за осъществяване на взаимодействие на училището с родители

Годишен план на ОбУ „Васил Левски“ за учебната 2020-2021 година

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние

Насоки за работата на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19

Училищни учебни планове за учебната 2020-2021 година

Организация на учебния ден за учебната 2020/2021 година

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за вътрешния трудов ред учебна 2020-2021 година

Правилник за дейността на училището за учебната 2020/2021 година

План за действие и финансиране на дейностите по изпълнение на Стратегия за развитие на ОбУ Васил Левски за учебната 2020-2021 година

Стратегия за развитие на ОбУ „Васил Левски“ 2020-2024 година

ГРАФИЦИ:

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици от самостоятелна форма на обучение януарска сесия на учебната 2019/2020 година

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици от самостоятелна форма на обучение януарска сесия на учебната 2019/2020 година

График за провеждане на контролни и класни работи за първия учебен срок

График за дежурство на учители за учебната 2019/2020 година

График за провеждане на консултации с ученици за учебната 2019/2020 година

График за провеждане на втори час на класа

График за разпределение на учебните часове по спортни дейности за учебната 2019/2020 година

ПРАВИЛНИЦИ:

Правилник за пропусквателния режим

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд за учебната 2019-2020 година

Правилник за дейността на училището за учебната 2019-2020 година

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ за учебната 2019/2020 година:

Училищен учебен план 1 клас

Училищен учебен план 2 клас

Училищен учебен план 3 клас

Училищен учебен план 4 клас

Училищен учебен план 5 клас

Училищен учебен план 6 клас

Училищен учебен план 7 клас

Училищен учебен план 8 клас

Училищен учебен план 9 клас

Училищен учебен план 10 клас

План за квалификационната дейност на ОбУ „Васил Левски“ за учебната 2019/2020 година

Организация на учебния ден за учебната 2019-2020 година

Годишен план на ОбУ „Васил Левски“ за учебната 2019-2020 година

План за действие и финансиране на дейностите по изпълнение на приоритетите към СТРАТЕГИЯ за развитие на училището за учебната 2019-2020 година

Стратегия за развитие на ОУ „Васил Левски“ за периода 2016-2020 година

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Приложение 1 Списък на лицензираните доставчици на социални услуги

Приложение 2 Информация за същността на социалните услуги

 Приложение 3  Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Приложение 4 Добри практики

График за провеждане на юнска сесия на учениците от самостоятелна форма на обучение за учебната 2018/2019 година

График за провеждане на януарска сесия на учениците от самостоятелна форма на обучение за учебната 2018/2019 година

График за провеждане на часове с изгонени от час ученици

График за провеждане на контролни и класни работи през първия учебен срок на учебната 2018/2019 година

График за провеждане на входни нива за учебната 2018/2019 година

График за втори час на класа за учебната 2018/2019 година

График за дежурство на учители за учебната 2018/2019 година

График за разпределение на учебните часове по спортни дейности за учебната 2018/2019 година

Алгоритъм за прилагане на Механизма на обща и допълнителна подкрепа на учениците през учебната 2018/2019 година

Механизъм за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на учениците през учебната 2018/2019 година

Механизъм за намаляване броя на отсъствия по неуважителни причини за учебната 2018/2019 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма и план за предоставяне равни възможности

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Годишен план учебна 2018-2019 година

Училищни учебни планове І-ІХ клас за учебната 2018-2019 година

Организация на учебния ден за учебна 2018-2019 година

План за действие и финансиране на дейностите по изпълнение на Стратегия за развитие на Обединено училище „Васил Левски“ с. Михалич

Правилник за дейността на училището за учебната 2018-2019 година

График за провеждане на августовска сесия на учениците от самостоятелна форма на обучение за учебната 2017-2018 година

График за провеждане на януарска сесия на учениците от самостоятелна форма на обучение за учебната 2017-2018 година

График контролни и класни работи за първи срок на учебната 2017-2018 година

ГРАФИК за консултации за учебната 2017-2018 година

График Модули за спортни дейности за учебната 2017-2018 година

Седмично разписание 1 срок

Годишен план 2017-2018

Училищни учебни планове 1-8 клас

Организация на учебния ден учебна 2017-2018 година

 Стратегия за развитие на ОУ „Васил Левски“ за периода 2016-2020 година

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Приложение 1 Списък на лицензираните доставчици на социални услуги

Приложение 2 Информация за същността на социалните услуги

 Приложение 3  Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Приложение 4 Добри практики

ГРАФИЦИ за учебната 2016/2017 година

График за консултации

График за втори час на класа

График за контролни и класни работи за първия учебен срок на учебната 2016/2017 година

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2016 г.
Брой учебни седмици: 32/34

Първи учебен срок: 15.09.2016г. – 08.02.2017 г.
Втори учебен срок: 09.02.2017 г. – 31.05.2017 г.
Ваканции за учебната 2016 – 2017 година, с изключение на лятната ваканция
29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. – есенна
24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. – Коледна
04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. – зимна
08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. – пролетна и Великденска
Неучебни дни:
07.11.2016 г. – ден, след провеждане на избори за Президент
19.05.2017 г. – НВО по БЕЛ за 7 клас
22.05.2017 г. – НВО по математика за 7 клас
25.05.2017 г. – По повод Деня на българската писменост и култура

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Правилник за пропусквателния режим

Етичен кодекс

УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК

Училищен учебен план V клас Училищен учебен план І клас

Годишен план за учебната 2016/2017 година

График за консултации

График за контролни и класни работи за първия учебен срок на учебната 2016/2017 година

Дневен режим

Годишен план на ОУ „Васил Левски“ за учебната 2015/2016 година