История

Начално училище

ИСТОРИЯ

     Първи сведения за създаване на училище в село Михалич датират от 1872 год. То се помещавало в одаята на дядо Димо Керчев и първи учител бил даскал Янчо от Върбица, Преславско. На следващата година той бил сменен от даскал Кузман Шиваров също от село Върбица, който бил същевременно и терзия.

Училище на 120 години – презентация

Начално училище „Васил Левски“ е основано през 1894 година. Училищната сграда е строена на два етапа. Първият през 1911 г.  с три класни стаи и една канцелария. През 1936 г. към сградата са пристроени още 4 класни стаи и от 1939 г. училището става основно.

През 1966 год. започва стоежа на новата сграда заедно с физкултурния салон и кабинета по трудово обучение. Тогава директор е бил Иван Петков.

През 1972 /1973 год. е изградена спортната площадка и двора на училището в сегашния му вид и оттогава училището премина на полуинтернатно обучение.

       Днес училището разполага с 9 класни стаи, дирекция, учителска стая, компютърен кабинет, физкултурен салон и столова.

Последни публикации

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема Училищно мляко“

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема Училищно мляко“

Предложение за доставка на продуктите

  1. Съобщение за стартиране на втори етап от курса за придобиване на компетентности от прогимназиален етап 6 клас Вашият коментар
  2. Междинни тестове по проект „Нов шанс“ Вашият коментар
  3. Удължаване на грипната ваканция Вашият коментар
  4. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) Вашият коментар
  5. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава Вашият коментар
  6. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите Вашият коментар
  7. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование. Вашият коментар
  8. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование Вашият коментар
  9. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) Вашият коментар