ДОКУМЕНТИ

учебна 2023/2024 година

седмично разписание за II ри учебен срок

график дежурства II срок

Дежурство

индивидуален учебен план  на Златка Михайлова

график за изпитни сесии СФО през учебна 2023- 2024 година

ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН АЛИ АСЕНОВ VII Б КЛАС

ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН ЗЛАТКА VII Б КЛАС

ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН ЕЙМЕН I Б клас

училищен учебен план I А клас

училищен учебен план I Б клас

училищен учебен план II А клас

училищен учебен план II Б клас

училищен учебен план III А клас

училищен учебен план III Бклас

училищен учебен план III В клас

училищен учебен план IV А клас

училищен учебен план IV Б клас

училищен учебен план V А клас

училищен учебен план V Б клас

училищен учебен план VI А клас

училищен учебен план VI Б клас

училищен учебен план VI В клас

училищен учебен план VII А клас

училищен учебен план VII Б клас

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ДНЕНЕН РЕЖИМ

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШЕН ТРУДОВ РЕД

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ГОДИШЕН ПЛАН за учебната 2023/2024 година

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА  НА  УЧИЛИЩЕТО

ВИКБДП

Наредби,Планове, Правилници за учебната 2022/2023 година

График за контролните и класните работи за втори учебен срок на учебната 2022/2023г.

график контролни и класни работи за втори учебен срок

График на дежурствата в ОУ „Панайот Волов“ гр.Пловдив

график дежурство втори учебен срок

График за провеждане часа на класа, втори час на класа,СД, консултации, ФУЧ

График за провеждане на часовете по безопасност на движението в I-VII клас за втори учебен срок.

Модули за СД

график за провеждане на час на класа консултации

индивидуален учебен план – Али Асенов VIб клас

ИУП – Али Асенов

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност и използавнето на информационните системи от служителите в ОУ“Панайот Волов“ гр.Пловдив

ВП за мрежова и информационна сигурност

план – програма за действие 2022/2023 година                                                         БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

БДП

Доклад за извършената дейност на комисията по безопасност на движението по пътищата

Доклад Комисия БДП

Годишен план  за учебната 2022/2023г

ИУП – Тюркян Ковачва

График СФО

Правилник за вътрешен трудов ред

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Правилник за дейността на училището

Етичен кодекс

Дневен режим

ДЕЖУРСТВО

индивидуални учебни планове

ИУП – Златка Василева

училищни учебни планове за 2022/2023 г.

1 А клас

1 Б клас

2 А клас

2 Б клас

3 А клас

3 Б клас

4 А клас

4 Б клас

5 А клас

5 Б клас

6 А клас

6 Б клас

7 А клас

7 Б клас

7 В клас

Документи, Наредби , Правилници и Планове  за учебна 2021/2022 година

1 А  

1 Б

1 В 

учебни планове II клас

2 А

2 Б

Учебни планове III класове

3 А 

3 Б

Учебни планове IV клас

4 А

4 Б

Учебни планове V клас

5 А

5 Б

Учебни планове VI клас

6 А

6 Б

6 В

Учебни планове VII клас

7 А

7 Б

7 В

индивидуални учебни планове на ученици със СОП

СОП-Асие

СОП-Златка

Стратегия за развитието на училището за периода 2021-2025 учебна година.

Стратегия 2021/2025

Годишен план на дейността на училището

Годишен план

Графици за консултиране на родители и ученици, за организиране на допълнителен час за спортни дейности, за контролни и класни работи, за консулнации на учителите, за приемно време на всеки учител за изпитни сесии и дежурство

График дежурство

График ЧК

Дневен режим на ОУ“ Панайот Волов“ гр. Пловдив

Дневен режим

Етичен кодекс на училищната общност

Етичен кодекс

Годишен пан за дейността на училището

Правилник за дейността на училището

Правилник за дейността на училището

Програма за привенция на отпаданенто на учениците

Форми на обучение в училището

Програма за привенция на отпаданенто на учениците

Стратегия за управление на риска в ОУ“ Панайот Волов“

Стратегия за управление на риска – ОУ“Панайот Волов“

Годишен план за учебната 2020/2021 година

Тематичен план на заседанията на педагогическия съвет за учебната 2020/2021 година

Календар на дейностите през 2020/2021 година

Годишен план :  Тематичен план  и Календар на дейностите

Правилник за вътрешния трудов ред  на ОУ“ Панайот Волов“

Правилник за вътрешния трудов ред

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Мерки за повишаване качеството на образованието

Правилник за дейността на училището

Правилник за дейността на училището

Етичен кодекс на служителите на ОУ“ Панайот Волов“ гр. Пловдив за 2020/2021г.

Етичен кодекс

Планове на училищните комисии за учебната 2020/2021 година

План за квалификационната дейност

План за противодействие на насилието и тормоза в училище

План за работата на училищния психолог

План комисия по етика

План комисия спортни дейности

План на комисия за тържества и празници

План на комисията за работа с родители

План на комисията по гражданско образование

План на комисията по здравно образование

План на училищната комисия по безопасност на движението

учебни планове за 2020/2021 г.

Училищни учебни планове 1 клас

Училищниучебни планове 2 клас

Училищен учебен план 3 клас

Училищни учебни планове 4 клас

Училищни учебни планиве 5 клас

Училищни учебни планове 6 клас

Училищни учебни планове 7 клас

Индивидуални учебни планове

ИУП 3 клас

ИУП 4 клас

ИУП 6 кл

Програма за превенция на отпадането на учениците в задължителна училищна възраст

Програма за превенция на отпадането на учениците

Механизъм за предоставяне на подкрепа за личностно развитие

Механизъм – Програма приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

График за консултация с родители, График за провеждане на часове по безопасност на движението

графици

График за провеждане на часа на класа

График час на класа

График за класни  и контролни работи

класни-контролни I – VII клас

График дежурства

Дежурство ПГ -VII клас

Правилник за дейността на училището в условията на пандемия COVID -19.

Правилник Ковид -19

Подготвителни групи – учебна програма

ПГ учебна програма 2020-2021

Дневен режим

Седмична програма 5- 7 клас за учебната 2020/2021 година

Програма 2020-2021 – I срок

Стратегия за развитието на училището

С Т Р А Т Е Г И Я ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО

Правилник за организиране на пропусквателния режим

Програма за превенция отпадането на учениците в задължителна училищна възраст

План за дейността на училището

Процедура за налагане на санкции и мерки на учениците

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *