Информация за административни услуги и образци на документи

138 – Преместване на ученици в държавните и в
общинските училища        –     информация  / формуляр

141 – Издаване на диплома за средно образование – информация/формуляр

143Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.  – информация/ формуляр

147Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити – информация / формуляр

148Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити- информация / формуляр

149Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите – информация / формуляр

150Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава- информация / формуляр

153Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи – информация / формуляр

154Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация- информация / формуляр

155Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация- информация / формуляр

156Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) – информация / формуляр