Нормативни документи приети на ПС

Наредба за приобщаващо образование

(обн. – ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г. )

Правомощия на Обществен съвет при СУ „Отец Паисий“ Враца

Стратегия за развитие на СУ „Отец Паисий“ за периода 2016 – 2020


Правилник за устройството и дейността на СУ „Отец Паисий“ за 2016/2017 година


Годишен план за дейността на СУ „Отец Паисий“ за учебната 2016/2017


Eтичен кодекс на училищната общност на СУ „Отец Паисий“


Програма за превенция на ранното напускане на училище


Училищна програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на учениците от уязвими групи