ИНФОРМАТИКА – 11 клас – МОДУЛ 2 – СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ И АЛГОРИТМИ

МОДУЛ 2 – СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ И АЛГОРИТМИ

 Алгоритми.
 UML-диаграми – упражнение.
 Алгоритми, UML-диаграми_упражнение.
 Сложност на алгоритми.
Обектно-ориентирано програмиране – преговор. / Задачи.
 Реализация на алгоритми чрез методи.
 Рекурсия и интерация. / Упражнение.
 Сложност на програми.
 Едномерен масив – преговор.
 Сортиране на масив. / Упражнение.
 Работа със сортирани масиви. / Упражнение.
 Масиви_самостоятелна работа с графична форма.
 Низове. / Команди за работа със символни низове.
 Масиви от тип CHAR.
 Многомерни масиви. / Упражнение.
 Абстрактни типове данни. / Основни понятия.
Вградени AT в C#. / Упражнение.
 Списъци.
 Опашка. / Упражнение.
 Стек.
 Комбинаторни структури. Множества.
 Комбинаторни структури. Вектори.
 Преговор_линейни структури.

 Вариации и пермутации. / Упражнение
 Комбинации без повтаряне. / Упражнение.

Комбинации. / Упражнение.

 Регулярни изрази (шаблони).
 Графи.
 Дървета.
Обхождане на графи.
Най-къс път в граф.
Хеш-таблица. Речник.