CV

Средно образование

Диплома за средно образование Серия А-95, № 0026521

Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов“ – гр. Благоевград, година на завършване 1995 г.

профил НЕМСКИ ЕЗИК

Висше образование

 1. Диплома за висше образование Серия ЮЗУ-2000,№003824, ЮЗУ „Неофит Рилски“- гр.Благоевград, образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР по специалност Математика с професионална квалификация Магистър по математика, обучение : 1995-2000 год.
 2. Свидетелство за професионална квалификация Учител по математика, Серия ЮЗУ-2000,№ 0271, ЮЗУ „Неофит Рилски“- гр.Благоевградобучение : 02.1998-05.2000 год.
 3. Свидетелство за професионална квалификация Учител по информатика, Серия ЮЗУ-2001,№ 2601, ЮЗУ „Неофит Рилски“- гр.Благоевград, обучение : 11.2000-05.2001 год.
 4. Свидетелство за професионална квалификация Учител по немски език за придобиване на нова професионална подготовка по специалност НЕМСКА ФИЛОЛОГИЯ, Серия ЮЗУ-2005,№ 5951, ЮЗУ „Неофит Рилски“- гр.Благоевград, обучение : 01.2003-03.2005 год.
 5. Свидетелство за  V професионално-квалификационна степен, Серия СУ №011429, от 07.11.2016 г., от Софийски университет “Св.Климент Охридски“, София и Департамент за информация и усъвършенстване на учители.
 6. Свидетелство за  IV професионално-квалификационна степен, Серия СУ №0008571, от 10.11.2017 г., от Софийски университет “Св.Климент Охридски“, София и Департамент за информация и усъвършенстване на учители.
 7. Свидетелство за  III професионално-квалификационна степен, Серия СУ №004872, от 12.11.2018 г., от Софийски университет “Св.Климент Охридски“, София и Департамент за информация и усъвършенстване на учители.
 8. Свидетелство за  II професионално-квалификационна степен, Серия СУ №003463, от13.11.2019 г., от Софийски университет “Св.Климент Охридски“, София и Департамент за информация и усъвършенстване на учители.
 9. Свидетелство за  професионално-педагогическа специализация „Интегративни взаимодействия в образователния процес“, Серия СУ №003872, от 18.06.2018 г., от Софийски университет “Св.Климент Охридски“, София и Департамент за информация и усъвършенстване на учители.
 10. Свидетелство за  I професионално-квалификационна степен, Серия СУ №001225, от 30.10.2020 г., от Софийски университет “Св.Климент Охридски“, София и Департамент за информация и усъвършенстване на учители.

Квалификационни курсове

 1. Удостоверение заучастие в семинар на тема : „Методи зарешаване на алгоритмично по-сложни задачи по модул Електронни таблици“, проведен декември 2012 год. в ЮЗУ „Неофит Рилски“, Лаборатория по психология, дидактика и управление нависшето образование – гр. Благоевград от Фондация „Миню Балкански“ с лектор : доц.д-р Ангел Ангелов
 2. Сертификат за преминато обучение на тема : Windows в класната стая. Колекция от софтуерни продукти в помощ на учителя, организиран от Microsoft, лектор доц.д-р Румяна Папанчева, 27.10.2012 год.
 3. Сертификат за участие в семинар : Проекти за обучение с Интернет, 2.07.-15.07.2006 год., Берлин, Германия, организатор Гьоте Институт – София
 4. Сертификат за участие в семинар на тема : Учене с всички сетива, 8.-12.03.2004 год., София
 5. Удостоверение за участие в конференция на тема: Интердисциплинарен подход в часовете по чужд език, история, философия, свят и личност, 28-29 април 2006 год., Банкя, организатор Виолета Гечева, Дружество на преподавателите по немски език в България
 6. Удостоверение за участие в курс на тема : Немският език като чужд език – учене, преподаване, оценяване, с равнище на постижение А – отлично, брой кредити: 1,3 ; организатор Департамент за информация и усъвършенстване на учители, СУ „Св.Климент Охридски“ – гр.София, Серия CV, №019666
 7. Удостоверение за участие в курс на тема : Преподаването на немски език в България – ефективно, атрактивно и по европейски, с равнище на постижение А – отлично, брой кредити: 1,3 ; организатор Департамент за информация и усъвършенстване на учители, СУ „Св.Климент Охридски“ – гр.София, Серия CV, №018827
 8. Сертификат за завършено обучение по дигитална компетентност на тема: „Онлайн социални умения по проект ИКТ в образованието“, Ниво Базово; дата 16.03.2011год.,Сертификатът №6412/16.03.2011 г.може да бъде проверен на адрес http://ict.mon.bg/s15c51e16
 9. Удостоверение №БДП-К 1210-05-25.05.2019 г. за завършен курс по Методика на обучението по безопасност на движението по пътища V-XII клас, Русенски университет
 10. Удостоверение №CCCXIX-5399 за завършен курс Преговори и управление на конфликти, TBS consulting
 11. Удостоверение №77.16.R за участие в квалификационен курс на тема „Изследователският подход в обучението на математика и информатика“, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград, присъден 1 квалификационен кредит
 12. Удостоверение №46-53 от 2.04.2017 г., курс на тема „Das Lesen-effektiv-interaktiv-konstruktiv“, Тракийски унивеститет, Стара Загора, присъден 1 квалификационен кредит
 13. Удостоверение №0001112 от 10.02.2017 г., тема „Превенция на агресията“,присъден 1 квалификационен кредит
 14. Сертификат №034 от 5.12.2014 г. за признати професионални знания, умения и компетентности по Оператор на счетоводен софтуер – част от професия код №482010, Икономист-информатик и специалност код №4820101 Икономическа информатика, МОН
 15. Удостоверение №3605 – 22.-3.2014 за участие в квалификационен курс на тема „Бази от данни“
 16. Удостоверение №9-8 от 19.04.2015 г. за участие в семинар на тема „Deitsch mit allen Sinnen Lernen-Denken-Fuehlen-Handeln Neurodidaktik und Sprachendidaktik fuer den DaF-Unterricht“, Тракийски унивеститет, Стара Загора, присъден 1 квалификационен кредит
 17. Удостоверение за участие в семинар „Wortschatzarbeit effektiv gestalten“, Goethe institut
 18. Удостоверение за участие в квалификационен курс, 8-9.10.2020 г. на тема: „Усвояване на психологически модели на поведение за управление на сложни и екстремни ситуации в учелищната среда“, присъден 1 квалификационен кредит
 19. Удостоверение за участие в квалификационен курс, 22.10.2018 г. на тема: „Диагностично-изследователска дейност на учителя“, присъдени 3 квалификационни кредита, ДИУУ, СУ „Св.Климент Охридски“, гр.София
 20. Удостоверение за участие в квалификационен курс, 18.05.2020 г. на тема: „Изследователска дейност на учителя па математика и информатика и информационни технологии“, присъдени 3 квалификационни кредита, ДИУУ, СУ „Св.Климент Охридски“, гр.София

Педагогическа практика M

      От 2001 година до момента съм преподавател по информатика и информационни технологии в СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ – Разлог. 

Последни публикации