Закони и наредби

 • НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда, в сила от 01.01.2020 г. – тук
 • ЗАКОН за предучилищното и училищното образование, в сила от 18.07.2017 г. – тук
 • НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от
  обучението на учениците, в сила от 29.09.2017 г. – тук
 • Наредба № 15 от 22 юли 2019 г.за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти – тук
 • ЗАКОН ЗА СТЕПЕНТА НА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ
  МИНИМУМ И УЧЕБНИЯ ПЛАН, в сила от 15.05.2009 г. – тук
 • НАРЕДБА № 7 ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ПРОФИЛИРАНАТА ПОДГОТОВКА, изм. и доп. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2019 – тук
 • НАРЕДБА No 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – тук
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от
  2016 г. за организация на дейностите в училищното
  образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.), в сила от 02.10.2020 г. – тук
 • НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното,
  екологичното и интеркултурното образование – тук
 • НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите
  за системата на предучилищното и училищното образование – тук
 • НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите
  за системата на предучилищното и училищното образование – тук