Дневна форма

Годишни тематични разпределения

Прогимназиален етап
5 клас – ИТ – ООП – тук
6 клас – ИТ – ООП – тук
7 клас – ИТ – ООП – тук

Първи гимназиален етап
8 клас –  ИТ – ООП – тук, ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК – тук
8 клас –  ИНФОРМАТИКА – ООП – тук, ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК – тук
9 клас –  ИТ – ООП – тук, ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК – тук
10 клас –  ИТ – ООП – тук, ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК – тук

Втори гимназиален етап
11 клас –  ИТ – Профилирана подготовка, Задължителен модул 1 „Анализ и обработка на даннитук
11 клас –  ИТ – Профилирана подготовка, 
Избираем модул „ПРАКТИКУМ ПО ОБРАБОТКА,  АНАЛИЗ НА ДАННИ И МУЛТИМЕДИЯ“ – тук
11 клас –  ИТ – Профилирана подготовка, Задължителен модул 2 „Мултимедиятук
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА) – тук


11 клас –  Инфоматика – Профилирана подготовка, Задължителен модул 1ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОГРАМИРАНЕтук
11 клас –  Инфоматика – Профилирана подготовка, Задължителен модул 1СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ И АЛГОРИТМИтук
11 клас –  Инфоматика – Профилирана подготовка, Избираем модулПрактикум по обектно ориентирано проектиране и програмиране и структури от данни и алгоритми“ – тук
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНФОРМАТИКА (ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА) – тук


 

Последни публикации