Документи и наредби

Документи и наредби

НАРЕДБА № 1 от 11.04. 2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

НАРЕДБА ЗА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА

НАРЕДБА № 3 ОТ 17 МАЙ 2004 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЗИ

НАРЕДБА № 3 ОТ 15.04.2003 Г. ЗА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. ДВ, БР. 73 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 15.09.2009 Г.)

НАРЕДБА № 1 от 23 януари 2009 г.за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания

НАРЕДБА № 2 от 18.05.2000 г. за учебното съдържание

НАРЕДБА № 6 ОТ 28.05.2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАРЕДБА № 1 от 09.04.2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена

 НАРЕДБА № 11 ОТ 28 МАРТ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

Закон за народната просвета

Правилник за прилагане на ЗНП

Закон за младежта

Постановление 254

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Националния център „Европейски младежки програми и инициативи“

Заповед за безопасни условия на обучение

 


Величка Костадинова – ст.учител в СУ „Братя Каназиреви“ 

Последни публикации