График за провеждане на допълнителни консултации по учебни предмети за втори срок на учебната 2020/2021 година.

График за провеждане на допълнителни консултации по учебни предмети за втори срок на учебната 2020/2021 година.

Препоръки при носенето на защитни маски

При носенето на защитни маски за лице е от съществено значение тяхната правилна употреба. Препоръки за това са публикувани на електронната страница на Министерството на здравеопазването:
www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/04/13/preporki_maska.pdf

Съобщение

  • Запознаване на учениците с брошурата с препоръки за безопасна работа в интернет https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf, както и с Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

Инфо 154 – удостоверение професионално обучение и СПК

Инфо 155 – удостоверение свидетелство за валидиране на професионална квалификация

Инфо 148 – издаване служебна бележка за допускане ДЗИ 2

Инфо 147 – служебна бележка за подадено заявление ДЗИ 1

Инфо 153 – дубликати

Инфо 141 – диплома

Инфо 138 – приемане и преместване

Инфо 143 – валидиране

График на изпитните сесии за СФО

Съгласно  чл. 49, ал- 1 от Раздел ІV на Правилника за дейността на училището изпитните сесии за оформяне на годишна оценка за учениците в самостоятелна форма на обучение за през ноември, февруари и юни.

Проекти

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ „АТАНАС ЧЕНГЕЛЕВ“ ЩЕ ИЗЯВЯВАТ СВОИТЕ ТАЛАНТИ В  КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ ПО ПРОЕКТ „ШАРЕНИ МЪНИСТА“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

                В изпълнение на Дейност 4 „Всеки има талант“ по проект BG05M2OP001-3.002-0303-С02 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, в Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев“ гр.Пещера са  сформирани 6  клуба по интереси, в които учениците ще изявят своите таланти.

Важен и търсен ефект при  сформирането на групите по интереси е създаването на естествена мотивация за участие в образователния процес.  Личният досег и участие в магията на изкуството е силно средство за инспирация и създаване на увереност в собствените възможности. Целта на дейността е повишаване на мотивацията за участие в образованието на учениците от малцинствени общности, създаване на устойчив модел за интегриране през интерактивни форми за опознаване на собствената култура, откриване на таланти  и занимания с изкуство.

Проект „Шарени мъниста“ се изпълнява от Община Пещера в партньорство със Сдружение „Асоциация образователно лидерство“ гр. София, Начално училище „Михаил Каролиди“ гр. Пещера, Начално училище „Михаил Куманов“ гр. Пещера, Основно училище „Св.Патриарх Евтимий“ гр. Пещера, Основно училище „Петко Рачов Славейков“ гр. Пещера, Основно училище „Любен Каравелов“ гр. Пещера, Средно училище „Св. Климент Охридски“ гр. Пещера, Професионална гимназия по лека промишленост и машиностроене „Васил Левски“ гр. Пещера и Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев“ гр. Пещера.

Общата стойност на проекта е в размер на 665 659.59 лв.

      Проектните дейности се изпълняват 30 месеца –  до 23.07.2019 г.