Свободни места по професия и класове към 12.11.2022г.

 

Професия / Специалност VIII IX X XI XII
Готвач/ Производство на кулинарни изделия и напитки 4
Икономист – информатик/Икономическа информатика 3 3 8
Биотехнолог/Технология в биопроизводствата 10 8 10 4
Ресторантьор/Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения 5 2