ОП „Региони в растеж“

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

На 17.01.2017 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-3.002-0007 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Целта на МОН чрез настоящия проект е да бъдат подобрени условията за провеждане на учебния процес като се инвестира в цялостно обновяване на училищната инфраструктура в следните гимназии:

 • Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Видин;
 • Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев“ – гр. Видин;
 • Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов“ – гр. Козлодуй;
 • Професионална техническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Враца;
 • Професионална гимназия по техника и електротехника „Христо Ботев“ – гр. Монтана;
 • Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов“ – гр. Монтана;
 • Професионална гимназия по транспорт „Владимир Петков Минчев“ – с. Владимирово;
 • Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – гр. Монтана;
 • Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“ – гр. Плевен;
 • Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Плевен;
 • Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“ – гр. Плевен;
 • Професионална гимназия по механоелектротехника „Христо Смирненски“ – гр. Кнежа;
 • Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Плевен;
 • Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – гр. Плевен;
 • Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Георги С. Раковски“ – гр. Плевен.

Основните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на настоящия проект са:

Проектиране и изпълнение на строително-ремонтни дейности, включващи изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителни, ВиК и електро- инсталации, ремонт на спортни площадки, прилежащи дворни пространства и др. С изпълнението на проекта във всички сгради ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания. По проекта се предвижда и доставка на модерно и съвременно оборудване, което ще спомогне за повишаване на привлекателността на училищната среда сред учениците, както и на условията за провеждане на обучение.

Срок на договора: 30 месеца (17.01.2017 – 17.07.2019 г.)

Стойност на договора: 18 557 000,00 лв.

Финансиране от ЕС – ЕФРР: 15 773 450,02  лв.

Национално финансиране: 2 783 549,98 лв.