Твоят час

%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be

 

 

 

През учебната 2016/2017 година Професионална гимназия по транспорт „Вл.П.Минчев“, се включи в проект  BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, като се разкриват различни групи за извънкласна дейност. Информация за тях ще бъде публикувана след формирането и утвърждаването им.

АНКЕТНА КАРТА ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА УЧАСТВАТ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

З А Я В Л Е Н И Е и декларация за информирано съгласие

ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА