Прием за учебната 2023/2024 година

Държавен план-прием в VІІІ клас на ПГССТ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Левски за учебната 2023/2024 година, утвърден със Заповед № РД-08-306/18.04.2023 г. на началника на РУО – Плевен

ГРАФИК (от МОН) на дейностите по приемането на ученици в 8-ми клас по държавен план-прием за учебната 2023/2024 година

ДОПЪЛНЕНИЕ (от МОН) към горния график, отнасящо се за четвърти етап на класиране.

ГРАФИК (обобщение от ПГССТ) на дейностите по приемането на ученици в 8-ми клас за учебната 2023/2024 година