Задължителна училищна документация

Задължителна училищна документация  2023/2024

Стратегия за развитие на ПГ Захарий Зограф 2023 2024_000887

Правилник за дейността и устройството на ПГ Захарий Зограф 2023 2024

Годишен план 2023 2024_000886

4 ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Дневен режим на училището 2023 2024

Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2023 2024 на ПГ Захарий Зограф

График на конслтациите за I учебен срок за учебната 2023 2024

1 План за квалификационна дейност за учебната 2023 2024 г. на ПГ Захарий Зограф

УУП 9 кл 2023 2024 5210414 Металообработващи машини

УУП 10кл 2023 2024 5210414 Металообработващи машини

УУП 10кл 2023 2024 5430101 Мебелно производство

УУП 11кл 2023 2024 5210414 Металообработващи машини

УУП 11кл 2023 2024 5430101 Мебелно производство

УУП 12кл 2023 2024 5210414 Металообработващи машини_

 

Задължителна училищна документация  2022/2023

1 Стратегия за развитие на ПГ Захарй Зограф за периода 2020 2025

2 Правилник за дейността и устройството на ПГ Захарий Зограф 2022 2023

УУП 9кл 2022 5430101 Мебелно производство

УУП 10кл 2022 5430101 Мебелно производство_000843

УУП 11кл 2022 5430101 Мебелно производство_000844

УУП 12кл 2022 5430101 Мебелно производство_000845

УУП 8кл 2022 5210414 Металообработващи машини_000846

УУП 9кл 2022 5210414 Металообработващи машини_000847

УУП 10кл 2022 5210414 Металообработващи машини_000849

УУП 11кл 2022 5210414 Металообработващи машини_000848

УУП 12кл 2022 5210414 Металообработващи машини

4 ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Етичен кодекс на училищната общност

Дневен режим на ПГ Захарий Зограф

Годишен план за 2022 2023 година

Седмично разписание за втори срок 2022 – 2023

График_за_консултациите_през_втория_срок_на_учебната_2022_2023_година

План за квалификазионна дейност

 

Задължителна училищна документация  2021/2022

1 Стратегия за развитие на ПГ Захарй Зограф за периода 2020 2025 година.-

2 Етичен кодекс на работещите в ПГЗахарй Зограф и процедура за подаване разглеждане на жалби и сигнали

3 Правилник за дейността и устройството на ПГ Захарй Зограф

4 В училището се обучават ученици в дневна и самостоятелна форма на обучение

5 Годишен план за дейността на училището за учебната 2020 2021 година

6 Мерки за повишаване на образованието

7 Училищна програма за превенция от отпадане на учениците от училище

8 Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи_000609

 9 Правилник за вътрешния трудов ред

10 Седмично разписание за втори учебен срок за учебната 2021 2022

11 График за консултациите през II – учебен срок за учебната 2021 2022

12 Училищни учебни планове

УУП 8a

УУП 8б

УУП 9а

УУП 9б

УУП 10

УУП 11

УУП 12

УУП 8 сфо

УУП 9 сфо

УУП 10 сфо

УУП 11 сфо

УУП 12 сфо

УУП СОП

13 План програма за действие по БДП