Профил на купувача

     Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-ремонтните работи на обект: „Извършване на текущ ремонт на НУ „Св.Паисий Хилендарски” с. Зимница”
 
1. Обява – 15.02.2019г.
2. Указания – 15.02.2019г.
4. Образци:
5. КС – 15.02.2019г.
6. Проект на договор – 15.02.2019г.
8. Протокол – 13.03.2019г.
9. Договор – 27.03.2019г.