ДОКУМЕНТИ

Документи за 2023/2024 учебна година.

Дневен режим за учебната 2023-2024 година.

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2023-2024 година

Вътрешни правила за видовете стипендии за учебната 2023-2024 година

Стратегия за развитие на ПГ по земеделие за периода от 2023-2028 година

Годишен план за дейността на ПГ по земеделие за учебната 2023-2024 година

Вътрешни правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционалната квалификационна дейност през учебната 2023-2024 година

План за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за учебната 2023-2024 година.

План на заседанията на педагогическия съвет на ПГ по земеделие за учебната 2023-2024 година

План по безопасност на движението по пътищата за учебната 2023-2024 година

Документи за 2022/2023 учебна година.

Годишен план за дейността на ПГЗ за учебната 2022/2023 г.

Правилник за вътрешния трудов ред

Дневен Режим за учебната 2022/2023 г.

Правилник за дейността на ПГЗ 2022/2023г.

Вътрешни правила за реда и организацията на документооборота

План за квалификационната дейност – 2022/2023 г.

 

Документи за 2021/2022 уч.г.

Правилник за вътрешния трудов ред

Етичен Кодекс на училищната общност

Заповед МОН 1804 от 31.08.21г график учебно време

Правилник за ВТР 21/22 уч.г.

 Правилник за дейността на ПГЗ 2021

Стратегия за развитие на ПГЗ

Дневен Режим за учебната 2021/2022 г.

План за действие и финансиране към стратегия за развитие на ПГЗ

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Документи за 2020/2021г.

Мерки против COVID-19

Мерки против COVID-19 за стаите

Кратък вариант на мерките против COVID-19

План за сигурност

Правилник за дейността на ПГЗ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – I ви СРОК

ДНЕВЕН РЕЖИМ

Стратегия за развитие на ПГЗ 2020-2024

Списък на учебници и издателства за уч. 2020/2021г.

Индикативен списък на услуги, предоставяни от ПГ по земеделие

Заповед 64 от 28.10.2020г.

Заповед РД-01-609 от 21.10.2020г.

Заповед 86/11.11.2020г.

Заповед 106/27.11.2020г.

Заповед 151/22.12.2020г.

Заповед 223/05.03.2021г.

Заповед 226/16.03.2021г.

Заповед за удължаване на епидемичната обстановка – 19.03.2021г.

Заповед за пролетната ваканция

Документи за 2019/2020г.

Правилник за дейността на ПГЗ

ДНЕВЕН РЕЖИМ

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ-ЗИП, СИП

План за сигурност

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – I ви СРОК

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ -II ри СРОК 

Учебни планове

Училищен план за квалификационна дейност

 

 

Документи за 2018/2019г.

Правилник за дейността на ПГ по Земеделие – Търговище

годишен план

Дневен режим

Седмично разписание – ІІ срок

График – класни и контролни

График – консултации

График за консултиране с родители ІІ срок

Мерки за преодоляване на неграмотността

Спортен календар

Стратегия за намаляване на дела на напусналите

 

 

Документи за 2017/2018г.

ГРАФИК ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

Правилник на дейността на ПГ по земеделие,Търговище

Годишен план за дейността на ПГ по земеделие

Дневен режим

План за превенция на ранно напускане на образователната система

Програма за превенция на ранно напускане на образователната система

Програма за интеграция на ученици от етнически малцинства

План за интеграция на ученици от етнически малцинства

План за дейността на комисия за превенция на противообществени прояви

План на комисията за ученици в риск

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ

ГРАФИК класни и контролни работи

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ-II срок


!!! Междуинституционален план за действие за превенция на агресията : списък с лицензирани доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства, видове социални услуги, насоки за действия при инцидент

 

 

Документи за 2016/2017г.

Годишен план за дейността на ПГ по земеделие

Дневен режим

 

Стратегия за развитие на училището, План за действие и финансиране

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за равни възможности на ученици от уязвими групи

Програма за повишаване качеството на образование

Етичен кодекс

 

Документи за 2015/2016г.

Доклад за качеството на ПОО за 2015/2016г.