УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стратегия за развитие на ПГТ „Коста Петров“, за периода от 2020 до 2024 година

Актуализация на Стратегия  за развитие на ПГТ „Коста Петров“, към 2023-2024 учебна година

Актуализация на Стратегия  за развитие на ПГТ „Коста Петров“, към 2022-2023 учебна година

Актуализация на Стратегия  за развитие на ПГТ „Коста Петров“, към 2021-2022 учебна година

Училищни учебни планове 2023-2024

Училищни учебни планове 2022-2023

Училищни учебни планове на учениците от VIII до XII клас за учебна 2021-2022 година

Календарен график на учениците в индивидуална форма на обучение по дати и часове

График контролни и класни работи – I срок

График за допълнителни консултации по учебни предмети –  I срок

График за консултиране на  ученици и родители и водене на  училищна документация – I срок

Индивидуални учебни планове на ученици със СОП за учебна 2020 – 2021 година

Училищни учебни планове на учениците в XII клас, прием 2017 година

Училищни учебни планове за 2018-2019 година

Училищни учебни планове за 2019-2020 година

Училищни учебни планове за 2020-2021 година

Дневен режим

Правилник за вътрешния трудов

Правилник за дейността на ПГТ „Коста Петров“

Етичен кодекс

Вътрешни правила за превенция, наблюдение, установяване и докладване на нарушенята и за предприемане на последващи мерки при прилагане на етичния кодекс

Програма за превенция на ранното напускане от училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи в ПГТ „Коста Петров“

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност

Годишен план за дейността на ПГТ „Коста Петров

План за работа на комисията за борба с противообществените прояви

Процедура за прилагане на Наредбата за приобщаващото образование, при санкциониране на учениците в ПГТ „Коста Петров“

Седмично разписание I срок

Седмично разписание II срок

Календарен график на учениците със СОП

График за дейността на ресурсен учител

Мерки за повишаване качеството на образованието в ПГТ „Коста Петров“

План-програма за БДП в ПГТ „Коста Петров“

Правила за стипендии – Iви срок

План за действие при подготвен или извършен терористичен акт

Процедура за откриване и работа по случай на тормоз в училище

Вътрешни правила за работните заплати

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *