ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Решение на Директора на ОУ „Панайот Волов“ за директно възлагане на обществена поръчка с предмет:                                                                                                         Невъоръжена охрана и контрол на пропускателния режим в двора и сградата на ОУ „Панайот Волов“ гр. Пловдив.

Решение на осн. чл.20,ал.4 физическа охрана

Решение на Директора на ОУ  „Панайот Волов“ във връзка с чл.20,ал.4, т.2 от ЗОП –  Осигуряване на закуска, мляко, зеленчуци и плодове за децата от Подготвителните групи и учениците от I до IV клас.

Решение на осн. чл.20,ал.4, т.2 от ЗОП

Договор за доставка на закуски

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Обява ОУ“ Панайот Волов“   ученически стол

ОБЯВЛЕНИЕ

заповед

Декларация чл. 103 ЗОП (от членовете на комисията) 2020

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в процедура – доставка на закуска 2020

Образец 1 -Администратимни сведения 2020

Образец 2 – Ценово предложение 2020

Образец 3 – Декларация чл. 54, ал. 1, т. 1,2,7

Образец 4 – Декларация чл. 54, ал. т. 3 до 5 ЗОП 2020

Образец 5 – Декларация чл. 55 ЗОП 2020

Образец 6 – Декларация за приемане клаузите на договор 2020

Образец 7 – Декларация за използване на подизпълнител 2020

протокол комисия

договор закуски

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА НА ЗАКУСКА, МЛЯКО, ЗЕЛЕНЧУЦИ И/ИЛИ ПЛОДОВЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО ІV КЛАС, СЪГЛАСНО ПМС №308/20.12.2010Г. ЗА НУЖДИТЕ НА ОУ “ПАНАЙОТ ВОЛОВ”, ГР. ПЛОВДИВ За 2020г.

 

Заповед на директора на ОУ „Панайот Волов“ град Пловдив

за определяне на заявител за учебните 2019/2010 г. : 2020/2021 г. и 2021 / 2022 г.

по схеми “ Училищен плод“ и “ Училищно мляко“

заповед

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМИТЕ“ УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И “ УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА УЧЕБНИТЕ 2019/2020 г. 2020/2021 г. и 2021/2022г.

/ за повече информация виж линка/

 обявление

 

учебна 2018/2019г.

протокол решение на комисия

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА НА ЗАКУСКА, МЛЯКО, ЗЕЛЕНЧУЦИ И/ИЛИ ПЛОДОВЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО ІV КЛАС, СЪГЛАСНО ПМС №308/20.12.2010Г. ЗА НУЖДИТЕ НА ОУ “ПАНАЙОТ ВОЛОВ”, ГР. ПЛОВДИВ За 2019г.

заповед на директора

Образец 1 -Административни сведения Образец

2 – Ценово предложение 2019

Образец 3 – Декларация чл. 54, ал. 1, т. 1,2,7

Образец 4 – Декларация чл. 54, ал. т. 3 до 5 ЗОП

Образец 5 – Декларация чл. 55 ЗОП

Образец 6 – Декларация за приемане клаузите на договор

Образец 7 – Декларация за използване на подизпълнител

Образец 8 – Декларация за съгласие за подизпълнител

Образец 9 – Договор 2019

 

учебна 2017/2018г.

договор

Протокол чл.97

15.01.2018г.

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА НА ЗАКУСКА, МЛЯКО, ЗЕЛЕНЧУЦИ И/ИЛИ ПЛОДОВЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО ІV КЛАС, СЪГЛАСНО ПМС №308/20.12.2010Г. ЗА НУЖДИТЕ НА ОУ “ПАНАЙОТ ВОЛОВ”, ГР. ПЛОВДИВ.

информация от линковете

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в процедура – доставка на закуска 2018

Декларация чл. 103 ЗОП (от комисията)

Образец 1 – Администратимни сведения

Образец 2 – Ценово предложение 2018

Обазец 3 – Декларация чл. 54 ал. 1 т. 1,2,7

Образец 4 – Декларация чл. 54 ал. т. 3 до 5 ЗОП

Образец 5 – Д екларация чл.55 ЗО

Образец 6 – Декларация за приемане на условията в проекта на договора

Образец 7 – Декларация за използване или неизползване на подизпълнител

Образец 8 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

Образец 9 – Договор 2018

 

 

договор стоматологичен кабинет

договор

 

Протокол от заседание на комисия по подготовка, организация и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване на общински имот в ОУ“ Панайот Волов“ град Пловдив

ПРОТОКОЛ от заседание на комисия

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На   основание, чл. 14. ал.7 във връзка с чл. 14, ал. 2 във връзка с чл. 12 от ЗОС и чл. 13, ал.1 във връзка с чл. 6, ал. 8 и чл. 91. ал. 2 от Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, приета с решение № 172, взето с Протокол № 15 от 27.05.2010г. на Общински съвет – Пловдив и в изпълнение на Решение №171, взето с Протокол № 15 от 27.05.2010г. на Общински съвет – изменено с РОС № 224, взето с Протокол № 18/24.06.2010 г., с оглед рационалното управление на имота

Заповед за провеждане на конкурс

Решение на директора на ОУ

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от ІІ и VІ клас на ОУ „Панайот Волов”-Пловдив за учебната 2017/2018 година.

учебници

 

На основание чл.14,ал.7 във връзка с ал.2 от ЗОС и Решение 171, взето с протокол № 15 от 27.05.2010 г. на Общински съвет – гр. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

обявление

 

07.02.2017г.

Договор за Доставка на закуски, мляко, зеленчуци и /или плодове на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас.

Договор 

 

 02.02.2017г.

ПРОТОКОЛ

Основание чл.97, ал.4 от ППЗОП

Протокол

 

24.01.2017г.

Открита процедура – „събиране на оферти с обява“ по реда на гл.26 от ЗОП с предмет: Доставка на закуски, мляко, зеленчуци и /или плодове на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас, съгласно ПМС №308/ 20.12.2010 г. за нуждите на ОУ“ Панайот Волов“ град Пловдив.

информация от линковете

Заповед

Документация

Ценово предложение Волов Образец 2

Администратимни сведения Образец 1

Д Е К Л А Р А Ц И Я чл.54 ал.1 т.1,2,7 Обазец 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я чл.54 ал. т.3до5 ЗОП Образец 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я чл.55 ЗОП Образец 5

ДЕКЛАРАЦИЯ приемане клаузите на договор Образец 6

Декларация за използване на подиспълнител Образец 7

Декларация за съгласие за подизпълнител Образец 8

Договор  2017 Образец 9

 

Договор за закуски и протокол

22.01.2016 година

Открита процедура по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет:

Доставка на закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове на децaта от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас, съгласно ПМС №308/20.12.2010г. за нуждите на ОУ „Панайот Волов”, гр. Пловдив

 

Информация от линковете

публична поканa

Dogovor Hrani 2016

Декларация чл. 35 ЗОП

Декларация чл.101е ЗОП

документация

Открита процедура по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет:Доставка на учебници и учебни помагала за децата от подготвителна група и учениците от I до VII клас за учебната 2015/2016 година за  за нуждите на ОУ „Панайот Волов”, гр. Пловдив.

АОП – УЧЕБНИЦИ                       дата:02.04.2015 г.

Открита процедура по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет:Доставка на закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове на децaта от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас, съгласно ПМС №308/20.12.2010г. за нуждите на ОУ „Панайот Волов”, гр. Пловдив.

Документи и информация от линковете:

Публична покана                           дата:16.01.2015 г.

Декларация чл.101е ЗОП             дата:16.01.2015 г.

Dogovor Hrani 2015                        дата:16.01.2015 г.

Документация                                 дата:16.01.2015 г.

Постъпил въпрос: Колко  е броя на учебните дни или учебни седмици?

Отговор: Броят на учебните дни за изпълнение на поръчката е 155.

Корекция:Допусната е техническа грешка- броят на хранодните е 150. дата:24.01.2015 г.

ОТГОВОР НА ПИСМЕНО ЗАПИТВАНЕ

дата:23.01.2015 г.

ДОГОВОР СИБОТА

дата:24.02.2015

1 Response to ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

  1. pvolov каза:

    Публична Покана

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *