Документи по чл.263 от ЗПУО

Документи за учебната 2021 / 2022 година

Годишен план-2021-2022

Мерки за повишаване качеството на образованието

Заповед -269

План за обучение и действия в ОУ Краище

Програма за предоставяне на равни възможности

Правилник за дейността на училището

Стратегия за развитие за ОУ Краище

Училищна програма за превенция на отпадането

Учебен план за 1 а клас

Учебен план за 1 б клас

Учебен план за 2 а клас

Учебен план за 2 б клас

Учебен план за 3 а клас

Учебен план за 3 б клас

Учебен план за 4 а клас

Учебен план за 4 б клас

Учебен план за 5 а клас

Учебен план за 5 б клас

Учебен план за 6 а клас

Учебен план за 6 б клас

Учебен план за 7 а клас

Учебен план за 7 б клас

____________________________________________

Документи за учебната 2020 / 2021 година

Заповед – Форма на обучение

Училищен учебен план за I а клас

Училищен учебен план за I б клас

Училищен учебен план за II а клас

Училищен учебен план за II б клас

Училищен учебен план за III a клас

Училищен учебен план за III б клас

Училищен учебен план за IV a клас

Училищен учебен план за IV б клас

Училищен учебен план за V а клас

Училищен учебен план за V б клас

Училищен учебен план за VI а клас

Училищен учебен план за VI б клас

Училищен учебен план за VII a клас

Училищен учебен план за VII б клас

Годишен план

Правилник за дейността на училището

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за предоставяне на равни възможности

Стратегия за развитие на ОУ Краище

Училищна програма за превенция за отпадане от училище

____________________________________________

Документи за учебната 2019 / 2020 година

Инфо 143 – валидиране(3) ОУ-с.Краище

Инфо 138 – приемане и преместване

Инфо 153 – издаване на дубликати на документи за завършен клас, удостоверения, свидетелства ,дипломи(1)

Инфо 150 – признаване от чужбина I – VI клас(2)

 

Признаване от чужбина I – VI клас

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за предоставяне на равни възможности

Училищна програма

Дневно разписание

График за провеждане на часове

График

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Годишен план

Училищен учебен план

_________________________________________________

Документи за учебната 2018 / 2019 година

Информация административни услуги на ОУ „Св. П. Хилендарски“ (1)

Информация административни услуги на ОУ „Св. П. Хилендарски“ (2)

Информация административни услуги на ОУ „Св. П. Хилендарски“ (3)

Годишен план

Училищни учебни планове

Програма за приобщаване на ученици от уязвими групи

Програма за превенция на отпадането на ученици от училище

Организация на учебния ден

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

____________________________________________________

Документи за учебната 2017/2018 година

Алгоритъм

Механизъм 28.12.2017

Презентация-насилие-ученици

Инструктаж

Методически насоки за представяне на темата за тормоза и насилието в училище

Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с тормоза между учениците

Списък на учителите

Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични лекари

 

_____________________________________________________

1. Годишен план на училището

2. Училищни учебни планове

3. Училищна програма за превенция на отпадането на деца от училище

4. Стратегия за развитие

5. Мерки за повишаване на качеството на образованието

6. Програма за предоставяне на равни възможности

7. Правилник за дейността на училището


НАРЕДБА 3 за системата за оценяване

 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование