Документи и услуги

Документи за учебната 2019 / 2020 година

Инфо 143 – валидиране(3) ОУ-с.Краище

Инфо 138 – приемане и преместване

Инфо 153 – издаване на дубликати на документи за завършен клас, удостоверения, свидетелства ,дипломи(1)

Инфо 150 – признаване от чужбина I – VI клас(2)

 

Признаване от чужбина I – VI клас

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за предоставяне на равни възможности

Училищна програма

Дневно разписание

График за провеждане на часове

График

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Годишен план

Училищен учебен план

_________________________________________________

Документи за учебната 2018 / 2019 година

Информация административни услуги на ОУ „Св. П. Хилендарски“ (1)

Информация административни услуги на ОУ „Св. П. Хилендарски“ (2)

Информация административни услуги на ОУ „Св. П. Хилендарски“ (3)

Годишен план

Училищни учебни планове

Програма за приобщаване на ученици от уязвими групи

Програма за превенция на отпадането на ученици от училище

Организация на учебния ден

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

____________________________________________________

Документи за учебната 2017/2018 година

Алгоритъм

Механизъм 28.12.2017

Презентация-насилие-ученици

Инструктаж

Методически насоки за представяне на темата за тормоза и насилието в училище

Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с тормоза между учениците

Списък на учителите

Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични лекари

 

_____________________________________________________

1. Годишен план на училището

2. Училищни учебни планове

3. Училищна програма за превенция на отпадането на деца от училище

4. Стратегия за развитие

5. Мерки за повишаване на качеството на образованието

6. Програма за предоставяне на равни възможности

7. Правилник за дейността на училището


НАРЕДБА 3 за системата за оценяване

 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование