Правилници, планове и програми

Програма за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 2021-2022 г.

План на Заседанията на ПС-2021-2022

План за квалификационна дейност_2021-2022

Правилник за дейността на ОбУ П.Р.Славейков-учебна 2021-2022

Годишен план за дейността на училището_2021_2022

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2021-2022

Етичен кодекс на училищната общност

Вътрешни правила за работна заплата

Форми на обучение 2021-2022г.

Програма за равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи 2021-2022

Стратегия за развитие на училището и план за действие и финансиране 2021-2022 г.

Мерки за повишаване качеството на образование 2021-2022 г.

Карта дирефенцирано 2020-2021

План БДП 2021-2022

 

План_за_квалификационна_дейност_2020_2021

Програма_за_превенция_от_отпадане_от_училище_2020_2021

Програма_за_предоставяне_на_равни_възможности_2020_2021

Училищна_програма_за_целодневна_организация_на_учебния_ден_2020_2021

Правилник_за_дейността_на_ОбУ П.Р.Славейков_ учебна_2020_2021

Планза_включване_на_семейството_като_партьор_учебна_2020_2021

Програма_за_осъществяване_на_взаимодействие_с_родители_учебна_2020_2021

План-БДП2020-2021

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация