за нас

В училището работят 18 педагогически специалисти. Обединено, иновативно и средищно училище с целодневна организация, професионална подготовка в VIII – Х клас. Залагаме изключително на неформалното образование в нетрадиционна обстановка и сред природата. Работим активно по различни проекти, насочени към намаляване на отпадането на учениците, осигуряване на допълнително обучение по БЕЛ, предприемачество, екология; организираме безплатни зелени училища по лидерство и предприемачество, за повишаване на езиковата култура на деца и родители в риск от отпадане, за повишаване на капацитета на родителската общност и др.

Много добро партньорство С ЦМДТ “Амалипе‘‘, работим в голяма училищна общност по проект за намаляване на отпадането от училище от 6 години, нашият екип се състои от 7 училища /ние сме водещо училище/, натрупали сме добър опит, непрекъснато обменяме опит и добри практики, ежегодно наши учители участват с доклади и разработки в национални конференции за интеркултурно образование.