Философия на преподаване

„За да бъдеш добър преподавател, необходимо е да обичаш това, което преподаваш, и тези, на които преподаваш.“ – В. О. Ключевски

Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено и образно, на достъпен и разбираем език, да усъвършенства постоянно знанията и опита си, да умее да приема съвети, да приема критика. Преподаването е призвание, мисия, голяма отговорност. Моите преподавателски похвати се променят съобразно темата, аудиторията и времето. Моята философия за образованието поставя в центъра ученика. В своята преподавателска практика се старая да се фокусирам върху индивидуалните потребности на учениците в процеса на учене. Смятам, че е неприемливо да работим без въпросите, свързани с равенството на половете и мултикултурализма. Моето убеждение е, че е необходимо индивидуалните различия да се разпознават, уважават и дори поощряват. Не съм съгласна с възприемането на образованието като механизъм за “сортиране”. Аз смятам, че всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и надгражда. В образователния процес отчитам важната роля на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на индивидуалните потребности на ученика. Трябва да работим в посока за активно включването на учениците в процеса на учене.  Смятам, че учителят трябва да има повече права при изготвяне на тематичния план по предмета, който преподава, като се съобразява с възможностите на класа. Моето мнение е, че учениците трябва да провеждат обучението си не само в класната стая, но и наразлични места, където биха могли да се повлияят и да се мотивират допълнително. Моята философия на преподаване включва идеята, че учениците трябва да учат от преживяванията, събитията от реалния живот, които са значими за тях. Като педагог вярвам, че философията на прогресивизма и реконструкционизма са в основата на моите фундаментални идеи за преподаване.