Методи на преподаване

Да обучаваш – това означава да се учиш двойно“

Светът се развива твърде бързо във всяко една насока. Ето защо учителите не трябва да си позволяваме да бъдем консервативни. Лично аз в преподаването се термя да не обременявам учениците с остарели похвати, а се старая да имам съвременен подход на преподаване и комуникация. В центъра на учебновъзпитателния процес винаги поставям ученика с неговата познавателна, емоционална и творческа дейност – да решава проблеми, да твори, да бъде самоуверен, да се учи от грешките си. Използвам подходящи образователни техники и различни методи за преподаване в зависимост от методичната единица, учебните планове и програми, специфичното за учебните предмети история и цивилизации и английски език, които съм овладяла в продължение на практиката си и многобройните обучения, семинари.Благодарение на последователната квалификация за придобиване на ПКС имах възможност да споделя добри педагогически практики и да науча от спеделеното от моите колеги. В продължение на педагогическата си практика постопенно усъвършенствах уменията си на учител за планиране и подбор на подходящи нови и интерактивни методи и материали чрез обученията в чужбина – Полша, Америка, Израел и се докосвах до разлчини образователни системи, от които съм взела с своята практика най-доброто. Образователно-технологичните модели като е-обучение, уеб-уроци, а също и собствени и други презентации по дадени теми или част от теми, видеоклипчета, филми, електронни тестове, компютърни модели на реални обекти, електронни кръстословици, игри, електронни учебници и пр. дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация, реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки и са моята образователна стратегия за повишаване мотивацията на учениците за учене и стимулиране на личностното им развитие. Провокирам интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници в Интернет за използване на информация при задължителната подготовка. Обогатявам учебния процес с интересни факти и занимателни елементи. Старая се да формирам у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, изискващо организираност, самодисциплина, самостоятелност, отговорност. Като форма на обратна връзка използвам нестандартизирани тестове,  създаване на презентации, изработване на проекти по история и цивилизации. Наблягам на това какво са усвоили учениците, а не на преподадения материал, който е заплануван. Поощрявам и учениците, които работят бавно и несигурно. Поставям ясни критерии за оценяване на писмените работи и тестове. Ценя свободата на мислене и поощрявам идеите на учениците. Затова постоянно призовавам учениците да участват в различни конкурси, състезания, олимпиади, където имат възможност да мерят сили.