Умения и компетентности

1.ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

 Майчин език: български

Други езици:

– Английски език:

Ниво на четене: отлично;

Ниво на писане: отлично;

Ниво на разговор: отлично.

2.СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра работа в екип, лоялност, креативност, отговорност, коректност, организираност, сътрудничество с учители, коректни взаимоотношения с учителския колектив, добри контакти с ученици и родители, уважение и стимулиране на уникалността и индивидуалността на всеки ученик.

3.ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Председател на комисията по квалификационна дейност в ПГМД;

Член на зрелостната комисия;

Член на комисията по самооценяване в ПГМД;

Участие в работни групи с определена насоченост.

 4.ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Съвременни професионални умения, свързани с модерните технологии и практики;

Работа с компютър: OC WindowsРабота с приложен софтуер: WordPowerPointExcelInternet и други приложения и програми, които използвам в практиката си.