Клуб „Памет“

Какво представлява клубът?

12312406_1251202918239250_1413724422_n (1)

В навечерието на Деня на будителите през 2015 година учениците от 10″а“ клас заедно с класния си ръководител и преподавател по история и цивилизация Соня Крънчева учредиха училищен клуб „Памет“.

Клуб „Памет” ще представлява училищен ученически клуб, който си поставя за цел по-задълбочено изучаване и популяризиране на българското историческо наследство, извършване на краеведски проучвания, интеркултурно образование и възпитание чрез изучаване културата и бита на други държави. Основна насока ще бъде и проучване и запознаване с историята на Холокоста и съдбата на евреите преди и по време на Втората световна война. Клубът се организира за целодневна извънкласна дейност.

Цели 

 • Да насърчи учениците към родолюбието като добродетел.
 • Да формира потребност за защита на културно-историческото ни наследство и духовни ценности.
 • Да създаде условия за творчески изяви и развитие на всички участници в училищния живот.
 •  Да създаде условия за споделяне на ценности, за развиване на чувство за общност и принадлежност и осмисляне на свободното време на учениците.
 •  Да развива родолюбива дейност.
 • Да провокира и развива интереса на учениците към българската история, култура и духовни ценности.
 1. Мероприятия и дейности:
 • отбелязване на национално значими и местни исторически дати и събития;
 • изработване на мултимедийни проекти;
 • открити уроци на тема „Холокост“ и представяния пред родители и общественост;
 • организиране на училищни изложби;
 • исторически екскурзии;
 • участия в исторически конкурси;
 • събиране на материали и формиране на концепция за създаване на училищен исторически музей;
 • обогатяване на етнографската сбирка на училището.
 1. Членове – участници в клуба ще бъдат ученици от 9. до 12. клас на доброволен принцип
 2. Работа – електронна и срещи през месеца
 3. Крайни продукти – открити уроци, писане на есета, представяния, създаване на електронни книги на различна тематика, участие в конкурси и състезания, участие в национални и международни проекти.

Изготвил: Соня Крънчева и представители на 10″а“ клас /2015/