Проект „Нови стратегии за мотивация и сътрудничество в началното училище“ Програма Еразъм +

Презентация ПРОЕКТ 2019-1-BG01-KA101-061481

Наръчник ПРОЕКТ 2019-1-BG01-KA101-061481

Активното участие на учителите в квалификационния курс „Нови методологии за разрешаване на конфликти и стратегии за мотивации и сътрудничество“ и техният принос в рамките на проекта доведоха до позитивна промяна на училищните нагласи и практики и до успешно реализиране на набелязаните приоритети в училищния план за европейско развитие. Проектът повиши мотивацията и професионалната компетентност на учителите, доведе до усвояване и прилагане на иновативни методи и инструменти в областта на приобщаващото образование, до повишаване на езиковата компетентност на учителите , както и до развитие на европейското измерение на образованието в училище. Чрез участието в такива дейности се постигна по-добра система на управление на учебновъзпитателния процес и всичко това доведе до подобряване на имиджа на училището и увеличаване мотивацията на учениците за учене. Специално разработените модели на медиация и справяне с конфликтни ситуации по най-новите стандарти на позитивното образование бяха приложени в училище, което доведе до повишаване мотивацията за учене в началното училище.
Новите практики и идеи от обучението оказаха положително въздействие върху качеството на учебно-възпитателния процес като цяло. Участвайки в различните упражнения и казуси по време на курса, участниците подобриха педагогическите си умения за работа с деца в неравностойно положение, своето ниво на владеене на езика и своята култура. Новите умения, които те придобиха, бяха приложени след това в училище. Това оказа положителен ефект върху учениците: те повишиха своите резултати от ученето като развиха нови компетентностите и умения за работата в екип.
Иновативните дейности и клубове с практическа насоченост, отговарят на способностите и интересите на децата и ги мотивират. Дистанционното обучение помогна на учениците да работят самостоятелно да станат част от оценяването на собствения си напредък. Участието на учениците в клуб на медиатора и други извънкласни дейности, поставиха ученика в центъра на учебно-възпитателния процес и развиха неговите творчески заложби. Бяха организирани различни събития, свързани с теми като толерантност, уважение и любов, които са предпоставка за преодоляване на агресивното поведение в училище. Презентациите, посветени на различни празници, дадоха възможност за развитие на гражданското образование като превърнаха учениците в активни граждани, които знаят, че животът им зависи от тях самите, от техните мисли и действия.Самооценката и самодисциплината на учениците бяха водещи при организирането и инициирането на различни изяви от тях. По този начин учениците се чувстват пълноценни в общуването си, сами създават правила, спазват ги и да поемат отговорност. Изградена бе една приятна и ползотворна среда за работа.
Иновативните методи и практики бяха представени в деня на „отворените врати“ пред родители и представители от местната общественост в електронна среда поради извънредната ситуация.