Педагогически и непедагогически персонал

Педагогически персонал
Име, презиме и фамилия Длъжност
1. Галина Атанасова Христозова директор
2. Петя Петрова Димова заместник директор
3. Георги Стайков Делчев образователен медиатор
4. Руска Сотирова Мърхова старши учител 1 – 4  клас
5. Иванка Колева Моллова старши учител 1 – 4  клас
6. Росица Георгиева Делчева старши учител 1 – 4  клас
7. Саша Димитрова Демирева старши учител 1 – 4  клас
8. Маргарита Атанасова Иванова старши учител 1 – 4  клас
9. Гергана Христозова Стойчева старши учител 1 – 4  клас
10. Галина Атанасова Делчева старши учител 1 – 4  клас
11. Павлина Добрева Въчева старши учител 1 – 4  клас
12. Ваня Димова Ангелова старши учител 1 – 4  клас
13. Катя Петрова Карамфилова старши учител 1 – 4  клас
14. Дияна Трендафилова Маврева старши учител 1 – 4  клас
15. Тихомира Иванова Иванова  учител чужд език 1 – 4  клас
16. Живко Илиянов Господинов учител спортна подготовка
17. Калинка Христова Миткова старши учител 1 – 4  клас
18. Иванка Колева Иванова старши учител ЦДО
19. Даниела Николова Вълкова/ Александра Костова учител ЦДО
20. Анелия Динкова Димитрова учител ЦДО
21. Петя Джанова Петрова учител ЦДО
22. Петя Димчева Тодорова старши учител ЦДО
23. Камелия Павлова Павлова учител ЦДО
24. Хазел Наим Рушид учител ПГ
25. Гергана Маджарова учител ПГ
Непедагогически персонал
1. Силвия Димова Ярукова счетоводител
2. Янка Маринова Лазарова ЗАС домакин
3. Петранка Костадинова Янакиева чистач
4. Лиляна Ангелова Георгиева чистач
5. Недялка Георгиева Ангелова чистач
6. Костадинка Георгиева Гайдажиева чистач
7. Радомир Димов Томов огняр, работник поддръжка
8. Недялко Колев Лозев пазач-невъоръжена охрана