Документи

Учебна 2019-2020 година

1. Стратегия за развитие на училището
2. Стратегия за образователна интеграция
3. Правилник за дейността на училището
4. Програма за превенция на ранното напускане на училище

  5. Програма за по-пълно обхващане и задържане на учениците
  6. Годишен план
  7. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи
  8. Механизъм за риск от отпадане
  9. Програма за повишаване резултатите от НВО
  10. План за квалификационната дейност

 1. Решение №373 от 05.07.2017 г.на МС за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
 2. Заповеди за определяне на участници в екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст за:
 3. Заповеди за определяне на участници в училищни екипи за съвместна работа с институциите на директора на училището за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
 4. Телефонна линия за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици:    0800 10 112
 5. Електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици:    obhvat@mon.bg
 6. Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации.

     

  Приложения:

 1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги;
 2. Информация за същността на всеки вид социална услуга;
 3. Практически насоки за действия при инцидент;
 4. Добри практики за работа с деца и техните семейства – за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата
 5.  Алгоритъм за взаимодействие между институциите

График за учебното време и ваканции 

 Заповед ДЗИ и график  

Заповед № РД09-2151/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

 Заповед НВО и график (IV, VII и X клас)

 Програми и проекти – МОН

  Наредби-МОН

  Заповеди – МОН