Защита на личните данни

 

Заявление за искане за упражняване на права, ново

Информация и данни за контакт с Администратора:

Наименование:  Начално училище „Отец Паисий“

ЕИК/Булстат: 000892161

Адрес:  гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково, ул. „Дялко Милковски“ № 19

Телефон: 037382130

Ел. поща:  paisii_harmanli@abv.bg

Интернет страница: http://www.daskalo.com/paisiiharmanli/

 

Данни за контакт с Длъжностното лице  по защита на данните:

Име: Живко Павлов

Асоциация на длъжностните лица по защита на данните

Ел. поща: office@adpo.bg

Тел: 02/492 0 112

 

Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg