Приемане и преместване на ученици

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА  ОБРАЗОВАНИЕТО – ХАСКОВО

6300 Хасково, ул. “П. Евтимий” № 2, тел./факс 038/62 25 03

 

Изх.№

ДO  ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ОБЛАСТ ХАСКОВО

 

 

Относно: организиране на електронно подаване на документи за отлагане от постъпване в първи клас

УВАЖАЕМА ГОСПOЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,           

Във връзка с епидемиологичната ситуация и въведеното извънредно положение в страната, както и съобразно заповедите на министъра на здравеопазването, всички административни услуги, в това число и подаването на заявления, съпътстващи пакети от документи, жалби и други, следва да се извършват по електронен път. Напълно се прекратяват до края на периода на извънредното положение струпването на повече от двама възрастни на едно място, което включва и явяването пред различни по вид комисии, провеждането на срещи, интервюта, събеседвания и други. В този смисъл Ви уведомявам, че подаването на заявлението за отлагането по обективни причини от задължително обучение в първи клас — заявлението по чл. 139, ал.1 на Наредбата за приобщаващото образование се подава по имела на РЦПППО – Хасково: rc_haskovo2006 @abv.bg, а документите по чл. 139, ал. 2 на същата наредба — на хартиен носител – с препоръчано писмо или по куриер, тъй като съдържат лични данни за детето или ученика, а при невъзможност  на място в РЦПППО след приключване на извънредното положение. На сайта на  РЦПППО  са публикувани образци на заявления в word формат, които родителите  може да попълват и да изпращат на имейла  на РЦПППО – Хасково.

Моля да сведете информацията до родителите.

Христина Боева

Началник на РУО Хасково

 

План прием 1 клас 2020-21, график

Заповед № 264 1 клас

Заповед № 265 1 клас 2020-21 г.

процедура за преместване на учениk

заявление за преместване

заявление-за-записване- НОВО