Първокласни поздрави за празника на мама

Първокласниците от ОУ“Райно Попович“ показаха обичта си към своите майки по различен начин, но не се съмняваме, че тя е огромна!

Празничен поздрав и картичички направиха I-ви а клас:

Учениците от I-lви б клас показаха на майките си какво са научили в училище.

 

10.11.2021 г. Изложба на картини на ученици от училището в РУО Пловдив

От 10.11. 2021г. в коридорите на РУО – Пловдив е подредена изложба на ученици от 5,6 и 7 клас на ОУ „Райно Попович“. Ежемесечно изложбата ще се обновява до април 2022г. Поздравления за г-н Румен Читов!

Изложба от пленера „Циганско лято“

На 28.10.2021 г. в Общинска Библиотека „Д-р Иван Богоров“ Карлово, в детски отдел се откри изложбата от пленера „Циганско лято“, който се състоя на 14.10.2021 по повод 60 годишнината от основаването на ОУ „Райно Попович“.
Грамоти получиха всички ученици, взели участие в пленера. Представени са и рисунки на други наши ученици.

27.10 -Надиграване

Като част от събитията по случай 60 години ОУ „Райно Попович“, в училище се проведе надиграване между паралеките с изучаване на хореография ИУЧ и ФУЧ.

 

 

 

 

 

Връзка към видеото от събитието

Връзка към видеото от събитието

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

  • удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
  • копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.