обществени поръчки

ОУ „Райно Попович“ обявява открита процедура за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в ОУ „Райно Попович”.

Обява и изисквания – тук

 


ОУ „Райно Попович“ удължава срока за допълнителна открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:

Осигуряване на специализиран превоз на ученици през учебната 2019/2020 година по направление: Карлово-Богдан-Каравелово-Климент- Карлово

Заповед – тук


ОУ „Райно Попович“ обявява допълнителна открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:

Осигуряване на специализиран превоз на ученици през учебната 2019/2020 година по направление: Карлово-Богдан-Каравелово-Климент- Карлово

Заповед – тук

Публична покана – тук

изисквания – тук

договор – тук


ОУ „Райно Попович“ обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:

Осигуряване на специализиран превоз на ученици през учебната 2019/2020 година по направление: Карлово-Богдан-Каравелово-Климент- Карлово

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ –  тук

ЗАПОВЕД – тук

ПУБЛИЧНА ПОКАНА – тук

ИЗИСКВАНИЯ – тук

ИНФОРМАЦИЯ – тук


ОУ „Райно Попович“ обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:

Осигуряване на газьол за отопление на сградата на училището за отоплителен сезон 2018/2019 г.

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ – тук

ЗАПОВЕД ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК – тук

ЗАПОВЕД – тук

ПУБЛИЧНА ПОКАНА – тук

ИЗИСКВАНИЯ – тук

ИНФОРМАЦИЯ – тук

 


ОУ „Райно Попович“ обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:

Осигуряване на специализиран превоз на ученици през учебната 2018/2019 година по направление: Карлово-Богдан-Каравелово-Климент- Карлово

ЗАПОВЕД ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК – тук

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК – тук

ЗАПОВЕД –тук

ИНФОРМАЦИЯ – тук

ПУБЛИЧНА ПОКАНА – тук

ИЗИСКВАНИЯ – тук


ОУ „Райно Попович“ обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:

Осигуряване на газьол за отопление на сградата на училището за отоплителен сезон 2017/2018 г.

ЗАПОВЕД – тук

ПУБЛИЧНА ПОКАНА – тук

ИЗИСКВАНИЯ – тук

СЪОБЩЕНИЕ – тук  

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ  – тук

 

 


ОУ „Райно Попович“ обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:

Осигуряване на газьол за отопление на сградата на училището за отоплителен сезон 2016/2017 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА – тук

ИЗИСКВАНИЯ – тук

СЪОБЩЕНИЕ – тук

ПРОТОКОЛ  ОТ ОБСЪЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ – тук

 


 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:

Доставка на закуски за децата от подготвителен клас и учениците от І до ІV клас и обяд за учениците от І до VІІ клас.

ЗАПОВЕД – ТУК

ПУБЛИЧНА ПОКАНА – ТУК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ – ТУК

СЪОБЩЕНИЕ – ТУК

Протокол от обсъждането на офертите – тук

Договор – тук

извършени плащания по договор за доставка на закуски и обяди тери-09


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:

Осигуряване на 30 000 литра газьол за отопление на сградата на ОУ „Райно Попович“, гр. Карлово за отоплителен сезон 2015/2016 г.

Заповед № 62/05.10.2-15 г. – тук

публична покана – тук

изисквания към участниците – тук

съобщение – тук

протокол от обсъждането на офертите – тук

извършени плащания по договор за доставка на гориво за отопление

 

салина