Проект „Цветовете на надеждата“

Проект „Цветовете на надеждата: подкрепа за образователната интеграция в Община Карлово“ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Проектът е съвместна инициатива с продължителност 24 месеца на Община Карлово, основните училища в общината, Център Амалипе и Фондация „Ромите на село“, с. Розино. Той цели да създаде цялостен модел за прилагане на общинска политика за образователна интеграция в Карловска община, който включва основните заинтересовани страни (училища, родителска общност, общинска администрация) и комбинира дейности на училищно, междуучилищно и общинско ниво, целящи да постигнат: пълен обхват на подлежащите на задължително образование, въвеждане на интеркултурно образование, повишаване на качеството на образование в училищата, насърчаване на обучението в етнически смесена среда, подкрепа за обучението в гимназиален етап и – ангажиране на ромските родители.

Той надгражда опита, който част от училищата в общината вече са успели да натрупат по отношение на образователната интеграция на ромските ученици, използва опита и събраните добри практики от цялата страна чрез мрежата от училища на Център Амалипе и помага на останалите включени училища също да развият потенциала и възможностите си в тази насока.

В училище по проекта работят 4 групи.


На 8 .05.2018г. се проведе среща -разговор между учениците от ОУ“ Райно Попович“ от група „Посланици на природата“ по проекта „Цветове на надеждата: подкрепа на образователната интеграция в Община Карлово” с ръководител г-жа А. Енкина и г-н Н. Калеев член на управителния съвет на ТД „Васил Левски“ гр. Карлово. Господин Калеев запозна децата с историята на дружеството и им показа необходимата екипировка за излет в гората. С голям интерес слушаха за национален парк „ Централен Балкан“ , който опазва уникално богатство от горски масиви, растителни и животински видове. На срещата присъстваха г-жа Д. Червеняшка- координатор на проекта и г-жа Т.Тодорова- образователен медиатор към ЦМЕДТ „Амалипе“.


03.05.2018

Учениците от група „Посланици на природата“ – 5б клас предават опит в засяването на цветя на четвъртокласниците!


 

22.04.2018 г. – Ден на Земята

Учениците от група „Посланици на природата“ представиха пред ученици в училище презентация по темата.Посещение на наши ученици, участващи в проекта в  ОУ „Христо Г. Данов“, с. Розино – 12.04. 2018 г.

 

 

 

 


Поход до местността „Кръста“ съвместно с представител ТД „Васил Левски“ и  групата „Посланици на природата“ с ръководител Ана Енкина – 03.04.2018 г.