проект „Твоят час“

ФАЗА 2

Училището продължава да работи и през учебната 2017/2018 година по  проект „ТВОЯТ ЧАС“ ФАЗА 2, насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности. Проектът е финансиран по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Анкетни карти

На базата на проведените в училище анкети се сформираха 8 групи за извънкласни  дейности.

Четири са за занимания по интереси и четири – за работа с деца с обучителни трудности.

Работа с деца с обучителни трудности

Начален етап на обучение

„Буквите -лесни и интересни“- ученици с обучителни тругности  с ръководител Мария Близнакова

„Искам да съм грамотен“ – ІV б клас с ръководител Цвета Тачева

Списък на учениците

„Моят роден език“ – ІV а клас с ръководител Марин Цветков

Прогимназиален етап на обучение

Клуб по български език и литература – VІІ клас с ръководител Мариана Василева

Списък на учениците

Занимания по интереси

„Сръчковци“ – ІІІ б клас с ръководител Милена Писарева

Вокална група „Литъл чета“ – ученици от начален етап с ръководител Севил Маринов

Вокална група „Ние“- ученици от прогимназиален етап с ръководител Севил Маринов

Клуб на спортиста – ученици от от прогимназиален етап с ръководител Атанас Чонов


27.04.2018 г.

Представителна изява по проект „ТВОЯТ ЧАС“ ФАЗА 2 на групите в ОУ „Райно Попович“ 

Театрална изява на вокална група „Литъл чета“ и вокална група „Ние“


 

 
 ФАЗА 1
През месец ноември на учебната 2016/2017 година  ОУ “Райно Попович“  започна работа по проект „ТВОЯТ ЧАС“, насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности. Проектът е финансиран по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

     Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел повишаване на потенциала на учениците, развиване и надграждане на техните умения.

      В училището се провеждат 8 извънкласни  дейности.  2 от тях са групи за занимания по интереси, а 6 са за работа с деца с обучителни трудности.  Има създадени клубове по:

Работа с деца с обучителни трудности

Начален курс

  1. ІІІ б клас- клуб по български език и литература с ръководител Цвета Тачева.
  2. ІV а клас – клуб по български език и литература с ръководител Севил Маринов.
  3. ІVб клас – клуб по български език и литература с ръководител Христиана Димитрова.

Прогимназиален курс

  1. Клуб „Математика за петокласници“ с ръководител Живка Спасова.
  2. Клуб „Думите в езика“ с ръководител Мариана Василева.
  3. Клуб „Успешни на НВО“ за седмокласници с ръководител Александра Тахчиева.

Занимания по интереси

  1. Клуб по футбол с ръководител Атанас Чонов.
  2. Клуб „Пеем, танцуваме, забавляваме се“ с ръководител Димитрина Димитрова.

Общо 92-ма ученици са включени в дейностите по проекта.

 Клуб „Думите в езика“ с ръководител Мариана Василева


Клуб „Пеем, танцуваме, забавляваме се“ с ръководител Димитрина Димитрова


Клуб „Успешни на НВО“ за седмокласници с ръководител Александра Тахчиева

Група за допълнително обучение по български език и литература в IIIб клас