Проект “ Подкрепа за приобщаващото образование“

Училището ни участва в проекта за да осигури по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби.

Със средства по Проекта е оборудван кабинет. Бяха закупени мебели, дидактични материали и ресурси, с които нашите специалисти прилагат още по- успешна подкрепа на децата със СОП в училище.