„Подкрепа за успех“

От 2019г. училището работи по проект „Подкрепа за успех“.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите  се постига намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

През учебната 2019-2020 г. в училище бяха сформирани 17 групи в начален и прогимназиален етап. Фокусът беше преодоляване на затрудненията по български език и литература и математика.

През учебната 2020 – 2021 г. се сформират 16 групи. Фокусът отново е преодоляване затрудненията по български език и литература и математика с особено внимание към НВО в 4. и 7. клас.