„Подкрепа за успех“

От 2019г. училището работи по проект „Подкрепа за успех“.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите  се постига намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

През учебната 2019-2020 г. в училище бяха сформирани 17 групи в начален и прогимназиален етап. Фокусът беше преодоляване на затрудненията по български език и литература и математика.

През учебната 2020 – 2021 г. се сформират 16 групи. Фокусът отново е преодоляване затрудненията по български език и литература и математика с особено внимание към НВО в 4. и 7. клас.

През учебната 2021-2022г. се сформираха 9 групи:

Маргарита Богомилова Беева – група от II-а клас-математика и група български език

Виктория Илианова Дамянова- група от II-а клас български език

Христиана Димитрова Димитрова – I-б  клас -група по български език .

Стоянка Мънева Ганева-Саботинова- IV-а клас-група по български език и по математика

Цвета Маринова Тачева-група от IV-б клас- по български език

Мариана Велева Василева- VII клас- сборна група по български език

Пенка Танчева Иванова-Христова- VII клас сборна група по математика

Групите в IV и VII клас бяха сформирани като подкрепа и за по-добро представяне на учениците на НВО.

По проекта в училище е назначен и работи образователен медиатор – Асан Яшаров, който е мотивиращ пример за учениците, студент по ФВС и бъдещ колега учител.

Като част от проекта, на  08.06.2022 г. се проведе родителска среща с участието на Асан Яшаров Яшаров, медиатор, и  бивши ученици от ромски произход, постигнали завидна професионална реализация. Бяха представени постигнатите успехи в резултат от назначения  образователен медиатор, резултати от съвместната работа с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система.