„Образование за утрешния ден“

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
  • подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  • намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
  • модернизиране на методите и средствата за обучение;
  • повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
  • насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
  • осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

През учебната 2019-2020 училището участва в проекта по Дейност 6:

Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали,.

Беше сформиран клуб „Дигитални скаути“. В него взеха участие 13 ученика. Част от заниманията се провеждаха в дигитална среда. Успешно завършиха 12.


През учебната 2022-2023 г. училището ни отново участва в проекта с една група от 12 ученици от 5. клас. Целта е учениците да се запознаят с основите на конструирането, прототопирането и програмирането чрез уроци по LEGO конструиране и програмиране. Клубът „LEGO  креатори“ завърши успешно дейностите по проекта в началото на месец юни 2023 г.

https://photos.app.goo.gl/Zv39gi3TpRKJnMbHA