изпитни сесии -самостоятелна форма на обучение 2021-2022

 УЧЕБНА 2021-2022 ГОДИНА

График – януарска сесия

ЗАПОВЕД ЯНУАРСКА СЕСИЯ

График юнска сесия

График сесия август


УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА

ЗАПОВЕД ЯНУАРСКА СЕСИЯ

ГРАФИК ЯНУАРСКА СЕСИЯ

КОНСПЕКТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.

ГРАФИК ЮНСКА СЕСИЯ

ГРАФИК СЕСИЯ АВГУСТ

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ


Самостоятелната форма на обучение в училище се организира за:
– ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни
причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната
експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се
обучават в дневна форма;
– ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика
или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 oт ЗПУО, след решение на експертна
комисия, създадена към регионалното управление на образованието /чл.112,
ал.6/;
– ученици с изявени дарби;
– лица, навършили 16 години.
Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която
учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни
предмети, съгласно учебния план.
При самостоятелната форма на обучение се прилага училищният учебен
план за дневна форма на обучение – чл. 112, ал. 4 от ЗУПО.
Ученици, които следва да се обучават в самостоятелна форма на обучение
подават писмено заявление до директора на училището, съгл. чл. 31,
ал. 4 от НАРЕДБА № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование в срок до 15 септември, което трябва да се
регистрира в дневника за входяща кореспонденция.
Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение по чл. 31,
ал. 4 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование, може да се подаде и до 20 учебни дни преди
изпитна сесия, определена в правилника за дейността на училището.
Ученици, които в рамките на определените сесии през учебната година, не
са се явили на нито един изпит и не са подали заявление да продължат
обучението си през следващата учебна година, се считат за отпаднали и се
заличават от електронния регистър на училището. За да бъдат включени в
обучението те трябва да подат отново заявление. Заявлението се подава
до 15 септември на новата учебна година.
Ако ученик преминава от дневна в самостоятелна форма на обучение
поради наложено наказание по чл. 199, ал. 1, т. 5 от ЗПУО и редовната /
януарска/ сесия е минала, директорът със заповед определя друга редовна
сесия.
ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до изпити за определяне на годишна оценка, се
подава до директора на училището не по-късно от 10 /десет/ работни дни
преди всяка изпитна сесия.
В заявлението ученикът може да посочи учебните предмети, на които
желае да се яви през съответните сесии.
При самостоятелната форма на обучение се прилага училищният учебен
план за дневна форма на обучение – чл. 112, ал. 4 от ЗУПО.
Преподавателите изготвят конспекти, изпитни билети или тестове и
критерии за оценяване по съответните предмети за учениците в
самостоятелна форма на обучение. Конспектите трябва да са съобразени с
действащите учебни програми по предметите. Конспектите, изпитните
билети и критериите за оценяване се подписват от директора.

Изпитите по учебни предмети се организират в три сесии – две
редовни и една поправителна сесия .

Редовните и поправителните сесии се провеждат по ред, определен със
заповед на директора в месеците януари, юни-юли, август-септември.

Изпитите се провеждат по учебните предмети по график, утвърден със
заповед на директора на училището.
Проверката и оценката на знанията и уменията на учениците се
осъществява от изпитни комисии, които се състоят от двама учители,
назначени със заповед на директора на училището.
Учениците, които се обучават в СФО могат да полагат изпити по отделен
предмет или по всички предмети, включени в съответната изпитна сесия, и
определени от тях в молбата за явяване на изпит.

Когато ученик си послужи с измама / преписва, използва електронни
устройства – GSM телефон, таблет и др./ при провеждане на изпит, то изпитът
се анулира.