„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • Увеличаване броя на образователните институции, осигурили подкрепяща среда за включващо образование;
  • Повишаване броя на успешно интегрираните деца чрез образователната система от маргинализирани общности, включително роми.

През учебната 2019-2020 г. в училището бяха сформирани две групи по проекта. Бяха избрани деца от ПГ(5г) и ПГ(6г). През учебната 2020-2021 г. в училището  отново функционират две групи по проекта. Бяха избрани деца от ПГ(5г) и ПГ(6г).