Графици

Учебна 2020-2021 година

График контролни работи 5-8 клас:

График контролни работи 9-12 клас:

Класни работи I срок:

Учебна 2019 -2020 година
График с табица (1)
График с таблица за дните 13.04-16.04.2020г.
Заповед РД-16-482 -дежурни учители 13-16.04
Заповед – Училищни комисии 30.10.2019
График за провеждане на спортни дейности 30.10.2019
График за провеждане на родителски срещи -30.10.2019
График за провеждане на консултации с ученици-30.10.2019-ТУК
График за провеждане на консултации родители -30.10.2019-ТУК
График за провеждане на класни и контролни работи 30.10.2019 – TУК
Годишен план-18.09.2019-ТУК
График за родителски срещи  – II срок – ТУК
График за консултации – II срок – ТУК
График за спортни дейности – II срок – ТУК
График СИП „Млад огнеборец“ – II срок – ТУК
График за контролни работи – II срок – ТУК
График за класни работи – II срок – ТУК