Административни услуги

Услуга: 

Заявления за разрешаване на отсъствие от училище

Заявление до класен ръководител – до 3 дни

Заявление до Директор – до 7 дни

Услуга:

Заявление за издаване на удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Легализация на документи, издадени от училища на чужди държави

Необходими документи: Удостоверение

Признаване-от-чужбина-I-VI-клас-информация-за-услугата-и-заявление

Услуга:

Заявление за издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Описание:

2870 Издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Необходими документи: Заявление за издаване на дубликат на документ

Услуга:

Заявление за издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием

Описание:

2875 Издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием

Необходими документи:  Заявление_служебна_бележка

Услуга:

Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

Описание:

Предоставяне на достъп до обществена информация

Предоставяне на достъп до информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Неодходими документи: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

Услуга:

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.   

Необходими документи: Удостоверение за валидиране