Документи

Спортен календар

Годишен план за дейността на училището 20-21г.

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Правила за квалификационна дейност

Правилник за дейността

Правилник пропусквателен режим 2020-2021г.

Програма_Превенция_ранно напускане

Училищна програма за равни възможности и приобщаване уязвими групи

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН (3)

Форми на обучение (1)

Етичен кодекс

Заявление до класен ръководител за отсъствие от училище – до 3 дни

Заявление до Директор за отсъствие от училище- до 7 дни

Удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Легализация на документи, издадени от училища на чужди държави
Необходими документи: Удостоверение

Признаване-от-чужбина-I-VI-клас-информация-за-услугата-и-заявление

2870 Издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Заявление за издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием

Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.