Документи

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Училищен учебен план

Дежурство на учителите II срок

График за допълнителен час на класния II срок

График за провеждане на спортна дейност

Програма 1-4 клас II срок

Програма 5-7 клас II срок

План зимни условия

Правила на Квал. дейн.

План_Тероризъм

План квалификационна дейност 23-24

План БДП_2023-2024

График за дежурство на учителите

График на учебно време

График за провеждане на обучението по БДП и ГЗ

Програма 1-4 клас 1 срок 2023-2024

Дневен режим за I срок

Програма 5-7 клас 1 срок 2023-2024

Организация на учебния ден за целодневна организация на обучение /ЦОУД/

Организация на учебния ден за учебната 2023/2024 година:

Заповед Форми на обучение

Училищен спортен календар

Програма за повишаване на качеството на образованието

Годишен план за дейността на училището 23-24

Програма Гражданско образование

Система от качествени показатели за оценяване на учениците 1-4 клас

Програма_Превенция_ранно напускане

Програма за равни възможности и приобщаване уязвими групи

Етичен кодекс

Административни услуги. Образци на документи

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

Правила за вътрешно подаване на сигнали

Училищен спортен календар

Заповед_Училищен спортен календар

Заповед График Спортни дейности

График за часовете по Спортна дейност

Правила Квалификационна дейност

План квалификационна дейност

Правилник за дейността на училището

Правилник пропусквателен режим

Програма_Превенция_ранно напускане

Годишен план за дейността на училището

Етичен кодекс

Заповед за план прием

Заповед за формите на обучение

План-програма за БДП

Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно възпитание

Училищна програма за равни възможности и приобщаване уязвими групи

Училищен учебен план

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Училищен учебен план

План програма за действие за БДП_2021-2022

Заповед План прием 2021-2022 учебна година

Вътрешни правила за защита на личните данни

Правила за квалификационната дейност

Стратегия за развитие на ОУ „П. Р. Славейков“ – 2021-2024

Заповед Училищен спортен календар

Училищен спортен календар

Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно възпитание

Годишен план за дейността на училището 21-22 г.

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Правила за квалификационна дейност

Правилник за дейността на училището 2021-2022г.

Правилник пропусквателен режим 2021-2022 г.

Програма_Превенция_ранно напускане

Училищна програма за равни възможности и приобщаване уязвими групи

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Заповед Форми на обучение

Етичен кодекс