Училищни документи

ДОКУМЕНТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.:

График консултации:

konsultacii

Стратегия за развитие:

Strategiya_120_OU

Правила за вътрешно подаване на сигнали:

правила-за-вътрешно-подаване-на-сигнали-120-ОУ

Формуляр за регистриране на сигнал:

ZAZLPSPOIN_Formuljar-za-registrirane-na-signal-04_08_23

Годишен план на 120 ОУ:

Годишен_план_2023-2024г..docx

Правилник за вътрешния трудов ред на 120 ОУ:

Pravilnik-za-VTRed

Правилник за дейността на 120 ОУ „Г. С. Раковски“:

Pravilnik_za_deynostta_2023-2024-g.

План-програма за действие 2024 година за безопасност на движението по пътищата:

Plan-_programa__BDP_120_OU-2023-24-1

План за квалификационната дейност:

PLAN KD 2023-2024-120 OU.docx

Етичен кодекс на училищната общност:

Etichen_kodeks_na_uch._obshchnost-2021-2022

План за работата на Вътрешно-институционална комисия
по Безопасност на движението по пътищата (БДП):

BDP_2023

План-програма за действие за 2023/2024 година за безопасност на движението по пътищата:

Plan-_programa__BDP_120_OU-2023-24-1

 

 

 

 

 

 

Документи на институцията за учебната 2022/2023 г.:

Otchet_za_uchebnata_2021-22_godina_ok

I срок:

Резултати от НВО в 7 клас:

NVO 7 kl. 2018-2022 diagrami

Резултати от НВО в 4 клас:

NVO 4 kl. 2018 – 2022diagrami

Мерки за повишаване качеството на образованието:

Мерки качество 120 ОУ

Годишен план:

Годишен_план_2022-2023г.

Правилник за вътрешния трудов ред:

Pravilniк-za-VTRed-proekt (1).rtf 222

Правилник за дейността на 120 ОУ „Г. С. Раковски“ гр. София:

Pravilnik_za_deynostta_2022-2023-1

План за квалификационната дейност през учебната 2022/2023 година:

PLAN_KD_2022-2023-120_OU

Седмично разписание I срок 5-7 клас:

(pdf.)  sedm.razp.PE.Isrok

Седмично разписание I срок 1-4 клас:

(pdf.)  sedm.razpisanie.NE.Isrok

График за провеждане на седмични консултации на учителите по предмети с ученици от НЕ:

(pdf.) konsul.NE

График за провеждане на седмични консултации на учителите по предмети с ученици от ПЕ:

(pdf.)   kons.uchiteli

График за провеждане на учебните часове по БДП за I учебен срок:

(pdf.)  grafikBDP

 

ГРАФИК за провеждане на седмични консултации на класните ръководители с родители и ученици и за водене на училищната документация на съответната паралелка в 120 ОУ „Г. С. Раковски” през I учебен срок на учебната 2022/2023 година:

Учители НЕ и ПЕ: (pdf.) konsultacii.klasni

Учители ГЦОУД: (pdf.) konsultacii.GCOUD

График седмично дежурство /етажи/:

(pdf.) sedm.dej

График седмично дежурство /стол/:

(pdf.) grafik.dej.stol

Програми „Училищно мляко“ „Училищен плод“:

(pdf.) plod.mlqko